Kol­la på film hem­ma med bibb­lans nya tjänst

Ekerö bib­li­o­tek har fått ett eget li­tet Net­flix. Nu kan lån­ta­gar­na strea­ma film från en ny tjänst. Och det är na­tur­ligt­vis helt gra­tis.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text och fo­to: Elin Bi­san­der

T jäns­ten har länge va­rit ef­ter­frå­gad och för två vec­kor se­dan släpp­tes den på Ekerö bib­li­o­tek. Ut­bu­det kom­mer från film­tjäns­ten Ci­ne­as­ter­na som er­bju­der 1 900 oli­ka tit­lar med am­bi­tio­nen att er­bju­da fem nya fil­mer var­je vec­ka.

– Vi har många kun­der som hyr fy­sis­ka fil­mer och tän­ker att vi vill läg­ga mer pengar på strea­mad film. Det är en bredd­ning för att det även ska bli mer lät­till­gäng­ligt, al­la tar sig ju in­te hit så lätt. Ci­ne­as­ter­na sat­sar på det som de själ­va klas­sar som kva­li­tets­film, man kan strea­ma en hel del svens­ka fil­mer, ut­ländskt dra­ma och äld­re fil­mer, sä­ger Jo­han Jöns­son, bib­li­o­te­ka­rie på Ekerö bib­li­o­tek.

Det ver­kar som att många vill pro­va tjäns­ten när de hör ta­las om den.

Två fil­mer i vec­kan får man strea­ma från tjäns­ten och det är gra­tis för lån­ta­gar­na, det en­da som be­hövs är ett bib­li­o­tekskort och en per­son­lig kod. Fil­mer­na går att se på de fles­ta ty­per av platt­for­mar som Ipad, te­le­fon, App­le tv och i da­torn. I dags­lä­get är ett sex­tio­tal bib­li­o­tek runt om i lan­det an­slut­na till tjäns­ten.

– An­vän­dan­det har bör­jat väl­digt lugnt, men jag tror att det är för att många än­nu in­te vet att tjäns­ten finns. Många kun­der blir väl­digt in­tres­se­ra­de och det ver­kar som att många vill pro­va tjäns­ten när de hör ta­las om den, sä­ger Jo­han Jöns­son.

Själv har han hun­nit strea­ma do­ku­men­tä­ren ”Det sto­ra blå” och har re­dan bli­vit su­gen på näs­ta film.

– Nu väntar Ki­eslowskis Tri­ko­lo­ren, den rö­da, den vi­ta och den blå fil­men.

Kom­man­de vec­kas ny­he­ter är bland an­nat do­ku­men­tä­ren om Whit­ney Houston och den ne­der­länds­ka fil­men ”Kauw­boy” som kal­lats för 2010-ta­lets ”Mitt liv som hund”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.