HAN KAN FÅ AV­GÖ­RA VEM SOM FÅR STY­RA EKERÖ

Två po­li­tis­ka block kon­kur­re­rar om sty­ret. Men SD:s Jim­my Fors tän­ker in­te stå ut­an­för.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik 08-560 314 11 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Bil­den av hur Ekerö kom­mun ska sty­ras de kom­man­de fy­ra åren ser ut att ha klar­nat en aning. Men allt ty­der på ett in­sta­bilt och oför­ut­säg­bart sty­re. Fram till man­dat­pe­ri­o­dens förs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge för­ra vec­kan var det få som viss­te hur Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na skul­le age­ra. Par­ti­ets ti­di­ga­re le­da­mö­ter gjor­de in­te myc­ket vä­sen av sig un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den.

Men nu är rol­len tyd­li­ga­re. SD är våg­mäs­ta­re mel­lan två mi­no­ri­tets­block och kan kom­ma att av­gö­ra var­je be­slut i full­mäk­ti­ge fram­ö­ver.

För­ra vec­kan rös­ta­de par­ti­et med al­li­an­sen i samt­li­ga om­röst­ning­ar, vil­ket bland an­nat gav al­li­ans­par­ti­er­na samt­li­ga pos­ter i full­mäk­ti­ges pre­si­di­um. Men SD kom­mer in­te nöja sig med att va­ra ett tyst och ly­digt stöd till al­li­an­sen, en­ligt grupple­da­ren Jim­my Fors.

– Vi är in­te här för att va­ra en dörr­mat­ta åt al­li­an­sen el­ler nå­gon an­nan i fy­ra år, ut­an för att dri­va sve­ri­ge­de­mo­kra­tisk po­li­tik. Det är där­för vi är här, sä­ger han.

Al­li­an­sen sä­ger att de in­te vill för­hand­la med er, men kan sam­ti­digt bli be­ro­en­de av er för att kun­na sty­ra. Kom­mer ni att stäl­la krav på al­li­ans­par­ti­er­na?

– Vi har in­te tun­nel­se­en­de när vi dri­ver vår po­li­tik, ut­an vi kan sät­ta oss ner och kom­pro­mis­sa i de fles­ta frå­gor. Men vårt hu­vud­an­svar lig­ger på de som lagt si­na rös­ter på oss. Men al­li­an­sen vill ju in­te för­hand­la, ut­an hop­pas i stäl­let att ni el­ler nå­got an­nat par­ti rös­tar för de­ras för­slag – hur ser du på den håll­ning­en?

– De kanske hop­pas att vi ska bli en dörr­mat­ta, men vi kom­mer in­te att bli det. Om de väl­jer att in­te pra­ta med oss alls är det de­ras val att gö­ra kom­mu­nen in­sta­bil.

Ef­ter full­mäk­ti­ge­pre­miä­ren för­ra vec­kan sa­de Jim­my Fors till Mä­larö Tid­ning att hans förs­ta upp­drag var att stop­pa ett so­ci­a­lis­tiskt sty­re. Men det be­ty­der i sin tur in­te att par­ti­ets fem le­da­mö­ter kon­se­kvent skul­le rös­ta ner al­la för­slag från den röd­blå­gul­grö­na ko­a­li­tio­nen.

– Nej, vi ser hell­re till det sak­po­li­tis­ka än det ide­o­lo­gis­ka. Om det kom­mer bra för­slag spe­lar det ing­en roll vil­ken färg ett par­ti har, om

Ty­värr är det myc­ket dra­ma i en över­fylld sand­lå­da just nu.

det är ett bra för­slag finns ing­en an­led­ning att rös­ta emot ba­ra där­för.

Men sam­ti­digt vill ni stop­pa ett so­ci­a­lis­tiskt sty­re, det lå­ter som att ni vill bloc­ke­ra ett makt­skif­te?

– Tit­ta på val­re­sul­ta­tet, ma­jo­ri­te­ten vill in­te ha ett so­ci­a­lis­tiskt sty­re. Men just nu vet vi ju in­te vad de vill. De har ju knap­past kom­mit till mig för att de­kla­re­ra sin kom­man­de bud­get, så det är svårt att ta ställ­ning till nå­got in­nan man vet vad det är.

– Om vi sam­ta­la­de med varand­ra skul­le det in­te be­hö­va va­ra så här dra­ma­tiskt. Men ty­värr är det myc­ket dra­ma i en över­fylld sand­lå­da just nu, sä­ger Jim­my Fors.

Kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld (M) för­står att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na in­te vill va­ra ett ly­digt stöd­par­ti åt al­li­an­sen i fy­ra år.

– Där lig­ger pro­ble­met. De har en egen po­li­tik som in­te all­tid mat­char vår po­li­tik, då blir det ett myc­ket kom­pli­ce­rat läge.

Men att al­li­an­sen skul­le bli be­ro­en­de av SD och tving­as an­pas­sa sin po­li­tik tror han än­då in­te på.

– Det för­ut­sät­ter att SD mås­te va­ra det par­ti som stöd­jer oss, men det för­ut­sät­ter in­te jag. Vi kom­mer att läg­ga fram de för­slag vi tyc­ker är bäst. Om in­te SD gil­lar dem kanske det finns nå­got an­nat par­ti som gör det. I det här lä­get är bå­da bloc­ken li­ka be­ro­en­de av SD för att få ige­nom sin po­li­tik.

– Vi sam­ar­be­tar in­te och för­hand­lar in­te med dem, ut­an vi läg­ger fram vå­ra för- slag så får vi se vil­ken ma­jo­ri­tet som blir, sä­ger Adam Reu­ter­ski­öld.

För op­po­si­tions­rå­det Han­na Svens­son ( S) blev för­ra veckans om­röst­ning­ar i full­mäk­ti­ge ett or­dent­ligt bak­slag. Men den röd­blå­gul­grö­na ko­a­li­tio­nen kas­tar in­te in hand­du­ken.

– Det känns ju så­där, men så länge al­li­an­sen in­te har en över­ens­kom­mel­se med SD är vi en stör­re mi­no­ri­tet och kan då vin­na om­röst­ning­ar.

– SD in­ser vil­ken våg­mäs­tar­roll de har och kom­mer att krä­va kom­pen­sa­tion, an­nars kom­mer man san­no­likt in­te att stöt­ta al­li­an­sens för­slag he­la vägen, sä­ger Han­na Svens­son.

SD. Grupple­da­ren Jim­my Fors tän­ker dri­va sve­ri­ge­de­mo­kra­tisk po­li­tik, ing­et an­nat.

FO­TO: DANIEL CANNERVIK

FO­TO: DANIEL CANNERVIK

KOM­MU­NAL­RÅ­DET. Adam Reu­ter­ski­öld (M).

GRUPPLE­DA­RE. Han­na Svens­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.