In­ne­ban­dy stop­pas av fukt­bubb­la

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Elin Bi­san­der

Boll­hal­len i Tapp­ström har drab­bats av en vat­ten­ska­da. För­ra hel­gens in­ne­ban­dy­mat­cher fick stäl­las in och än är in­te gol­vet åtgärdat.

– Det är väl­digt sår­bart för in­ne­ban­dyns del ef­tersom vi ba­ra har två match­hal­lar, sä­ger Ric­kard Mar­kus­son, kansli­chef på Ekerö IK.

För­ra tis­da­gen sat­tes av­fuk­ta­re in ef­tersom gol­vet har rest sig till följd av fukt­ska­dan. Gol­vet ha­de en res­ning på ett om­rå­de av ett par me­ter, där gol­vet svik­ta­de.

– Det har bli­vit pro­blem för in­ne­ban­dy­spe­lar­na ef­tersom boll­flyk­ten över gol­vet in­te fun­kar som den ska. I bör­jan var det ett glapp på runt fem cen­ti­me­ter vil­ket gör att det rör på sig gans­ka or­dent­ligt, sä­ger Mag­nus Ljung, fri­tids­hand­läg­ga­re på kom­mu­nen.

Ställ­de in tio mat­cher Ekerö IK fick i hel­gen stäl­la in tio in­ne­ban­dy­mat­cher.

– Vi får pla­ne­ra om mat­cher­na med mot­stån­dar­la­gen, det är li­te mer jobb, men det är ba­ra att gil­la lä­get och ta det för vad det är. Per­son­li­gen tyc­ker jag att vi be­hö­ver en till hall utö­ver kom­mun­pla­nen för att trä­na in­ne­ban­dy och spe­la mat­cher, sä­ger Ric­kard Mar­kus­son.

I dags­lä­get gör man en fuktut­red­ning på he­la an­lägg­ning­en.

– Vi vill för­stå om det sam­las väts­ka på vis­sa stäl­len och hit­ta själ­va käl­lan. Vi tror att det hand­lar om takav­rin­ning med vat­ten som har lyc­kats le­ta sig in men vi gör en ut­red­ning så att det blir rätt, sä­ger Mag­nus Ljung.

Gol­vet har be­sik­ti­gats två gång­er ef­ter att åt­gär­der satts in och gol­vets svikt­ning har re­dan bli­vit mind­re.

– Det går åt rätt håll men det är ju en oer­hört stor yta som ska av­fuk­tas. Vi ser till att åt­gär­da käl­lan, och se­dan kom­mer id­rot­ten rul­la på som van­ligt, sä­ger Mag­nus Ljung.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VÄTA. För­ra hel­gen fick Ekerö IK stäl­la in tio in­ne­ban­dy­mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.