Där­för var det kö­er vid fär­jan

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son

Gle­sa­re tra­fik och för­se­na­de pend­la­re.

Pro­ble­men vid Slagsta­fär­jan har väckt myc­ket re­ak­tio­ner.

– Det stäl­ler till män­ni­skors var­dag, sä­ger kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef Jo­han Elfver.

Fär­jan Plu­to som tra­fi­ke­rar Ekerö­le­den är på pla­ne­rat un­der­håll. För att er­sät­ta den sat­tes en mind­re fär­ja in ny­li­gen. Men er­sätt­nings­fär­jan kun­de in­te an­vän­das un­der en pe­ri­od. Ekerö­le­den tra­fi­ke­ra­des då med två fär­jor i stäl­let för tre.

– Det var på grund av un­der­håll och för­se­nad le­ve­rans från var­vet, sä­ger Ingrid Jarn­ryd, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Fär­je­re­de­ri­et.

För att und­vi­ka lik­nan­de si­tu­a­tio­ner är det vik­tigt att de far­tyg som finns kan an­vän­das, me­nar hon.

– Vi får se till att ha en stör­re fär­je­flot­ta, men sam­ti­digt är det kost­samt. Vi mås­te se till att kun­na sät­ta in dem just där de be­hövs som bäst och att de he­la ti­den går i tra­fik. En fär­ja som in­te går i tra­fik kos­tar. Det finns en stor po­äng i att ha en slim­mad or­ga­ni­sa­tion och en flot­ta som be­står av de far­tyg som verk­li­gen går i tra­fik. Vi kan in­te ha far­tyg som väntar, sä­ger hon.

Fär­re fär­jor slog hårt mot re­se­nä­rer­na.

– Det in­ne­bar att det blev kvarts­tra­fik ett an­tal da­gar. Det dröj­de läng­re än Fär­je­re­de­ri­et ha­de be­fa­rat in­nan den tred­je fär­jan kom till­ba­ka. Det blev en hel del pro­blem, sä­ger kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef Jo­han Elfver.

Tre fär­jor i drift nu

Pro­ble­men på­gick i sex da­gar, men se­dan den 24 ok­to­ber går tre fär­jor. Jo­han Elfver var i kon­takt med Fär­je­re­de­ri­et i sam­band med pro­blem. De och kom­mu­nen mot­tog syn­punk­ter från tra­fi­kan­ter.

– Folk blev se­na till ar­be­tet, till att häm­ta barn el­ler till ak­ti­vi­te­ter de skul­le gö­ra. På ef­ter­mid­da­gen var det myc­ket på Slagsta­si­dan och på Ekerö­si­dan på mor­gon­kvis­ten. Det är olyck­ligt när det in­träf­far, sä­ger Jo­han Elfver.

Ingrid Jarn­ryd har för­stå­el­se att re­se­nä­rer re­a­ge­ra­de.

– Det kan man för­stå att när män­ni­skor blir för­se­na­de el­ler får sit­ta i kö tyc­ker de att det är job­bigt. Det är ba­ra att be­kla­ga, sä­ger hon.

Plu­to vän­tas va­ra till­ba­ka vec­ka 46.

FO­TO: DANIEL CANNERVIK

KÖ­ER. När Ekerö­le­den tra­fi­ke­ra­des med två fär­jor för­ra vec­kan väx­te bå­de kö­er och ir­ri­ta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.