Må­lat el­ler ta­pet – vem är du?

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - STI­NA SVANBERG Närlun­da­bo och in­re­da­re. Webb: litt­ley­ou­de­sign.se Instagram: litt­ley­ou­de­sign

VVisst var det en­kelt med vitt? Den klas­sis­ka ”stock­holmsvi­ta” som pas­sar i de fles­ta ljus och li­rar med fo­der och dör­rar. Va­let blev in­te så job­bigt. Att väl­ja en grå ny­ans tar li­te läng­re tid och krä­ver någ­ra prov­mål­ning­ar, och vil­ken grå som kom­mer pas­sa bäst be­ror på rum­mets läge, ljusin­släpp med me­ra. Men när man väl hit­tat rätt ger den grå to­nen på väg­gen en om­bo­nad känsla.

Det be­hö­ver in­te ba­ra va­ra grått ut­an vå­ga väl­ja den ku­lör som till­ta­lar dig. Det man kan tän­ka på är att det är bra om det finns ett djup och att den är li­te däm­pad, då blir den mer lätt­smält och man trött­nar in­te li­ka snabbt på den som en klar och stark färg.

Att blan­da tapeter

och må­la­de väg­gar är väl­digt snyggt och ger liv åt di­na väg­gar. Att väl­ja en fond­vägg el­ler fond­väg­gar med ta­pet och att se­dan ta upp grund­ku­lö­ren från ta­pe­ten till de re­s­te­ran­de väg­gar­na ger en fin hel­het. Även om det ibland är fint att bry­ta av med vi­ta må­la­de väg­gar till fond­väg­gar ger det­ta en mju­ka­re över­gång.

När man färg­sät­ter ett rum så är det an­vänd­nings­om­rå­det som bör be­stäm­ma vad du ska bör­ja tit­ta på för typ av möns­ter och ku­lör. Är det ett rum som du spen­de­rar myc­ket tid i el­ler är det ba­ra ett ge­nom­gångs­rum. I till ex­em­pel en hall kan det pas­sa bra att väl­ja en ta­pet el­ler ku­lör som stic­ker ut, som ger ett förs­ta in­tryck som sä­ger wow. Det är det förs­ta man möts av men sen går man vi­da­re.

I till ex­em­pel ett sov­rum spen­de­rar man en hel del tid och man ska kun­na slapp­na av, så då är det bätt­re att väl­ja en li­te mer däm­pad ku­lör el­ler ta­pet som ing­er ett lugn. De fles­ta fär­ger fun­ge­rar bra ba­ra man väl­jer en dov ny­ans.

Det som är skönt

i dag är att det in­te finns en tyd­lig trend som sä­ger att det ba­ra ska va­ra fond­väg­gar el­ler hel­ta­pet­se­ra­de rum, ut­an att man fak­tiskt kan kom­bi­ne­ra de oli­ka al­ter­na­ti­ven, det finns ing­et rätt och fel. Men nå­got jag bru­kar re­kom­men­de­ra är att om man vill färg­sät­ta al­la rum i bo­sta­den kan det va­ra skönt för ögat om man har en röd tråd i sin färg­sätt­ning, att om man till ex­em­pel sit­ter var­dags­rum­met och ser in i hal­len så är det fint om de föl­jer varand­ra, be­hö­ver in­te va­ra ex­akt sam­ma färg men att to­ner­na kom­mer igen.

Spe­ci­ellt när det är öp­pen plan­lös­ning kan det va­ra en för­del att gå ige­nom färg­sätt­ning­en för al­la de­lar på en och sam­ma gång.

Och som sagt,

ba­ra för att grått ta­git över det vi­ta be­hö­ver det in­te va­ra det du väl­jer, ut­an vå­ga väl­ja det du gil­lar, ta hem prov­bur­kar och må­la upp på väg­gen.

Kanske blir du över­ras­kad och tar den du gil­la­de minst när du kol­la­de på den lil­la färg­lap­pen i bu­ti­ken, just för att den pas­sa­de bra i det rum­met.

För det är det som hän­der, när man väl hit­tar rätt i sin färg­sätt­ning lyf­ter det he­la rum­met oav­sett om det är en ta­pet el­ler ku­lör.

Kanske blir du över­ras­kad och tar den du gil­la­de minst.

LUGN. En mjuk blågrön ku­lör med djup i ger har­mo­ni i sov­rum­met.

TA MED HEM. Färg- och ta­pet­pro­ver i stör­re for­mat för att se att det mat­char.

BLAN­DA. Bryt av med två fär­ger på väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.