Ni ska ve­ta att vi har sli­tit för er på sisto­ne

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - DANIEL CANNERVIK Re­dak­tör Pra­ta med mig! [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Har ni tyckt att tid­ning­en sett an­norlun­da ut på sisto­ne? Kanske va­rit li­te säm­re och li­te sva­ga­re än van­ligt? Nä, jag tror nog in­te att ni har gjort det. Vi har näm­li­gen sli­tit som vild­djur för att ni in­te ska mär­ka nå­got. Och säm­re och sva­ga­re har den nog in­te bli­vit.

Men jag vill på­stå att det fak­tiskt är snudd på ett mi­ra­kel att de se­nas­te vec­kor­nas tid­ning­ar har pro­du­ce­rats och le­ve­re­rats. Som om ingen­ting har hänt.

Om ni ba­ra viss­te hur vi gått på knä­na för att ni ing­et ska mär­ka.

Den se­nas­te ti­den har Mä­larö Tid­nings lil­la re­dak­tion va­rit gans­ka sjuk­doms­drab­bad.

Ing­et all­var­ligt och in­te hel­ler sär­skilt om­fat­tan­de. Det är helt en­kelt ba­ra in­flu­en­sa­ti­der just nu. Och tyd­li­gen även ti­der för evi­ga ögo­nin­flam­ma­tio­ner bland för­sko­le­barn i om­rå­det där jag bor.

Vi på Mä­larö Tid­ning

bru­kar mesta­dels va­ra pig­ga och fris­ka men så slog det där in­flu­en­sae­län­det till mot mig och min fa­milj. Men det räc­ker.

Själv har jag knappt vis­tats på re­dak­tio­nen alls de se­nas­te vec­kor­na. An­ting­en har jag själv va­rit sjuk, job­bat hem­ma i sof­fan el­ler vab­bat. Vis­sa da­gar har jag var­vat hem­ma­jobb med vab me­dan sam­bon gjort det­sam­ma. Om hon va­rit frisk vill sä­ga.

För­ra veckans full­mäk­ti­ge­sam­man­trä­de be­va­ka­de jag åt er på min fri­tid. Ef­ter ar­bets- och vab-tid. För tid­ning­en mås­te ju ut. Och vi vill att den ska bli bra.

Nu i vec­kan har hal­va or­di­na­rie re­por­ter­styr­kan dess­utom va­rit bort­rest.

Jag är in­te ute ef­ter nå­gon klapp på ax­eln här. Ba­ra att ni ska ve­ta att vi verk­li­gen gör vårt yt­ters­ta för att ni ska få det bästa.

An­nars då? Jo, den här vec­kan har vi åter­i­gen för­sökt få po­li­ti­ker­na att ta­la klar­språk. Det är in­te lätt, men det går bätt­re och bätt­re. Kol­la på näs­ta upp­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.