Drott­ning­holm ska in­spi­re­ra i värl­den

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Drott­ning­holm, som är Sve­ri­ges förs­ta världs­arv, har bli­vit ut­valt att re­pre­sen­te­ra de eu­ro­pe­is­ka världs­ar­ven. I en in­ter­na­tio­nell sats­ning vill FN-or­ga­net Une­sco och tid­skrif­ten Na­tio­nal Geo­grap­hic lyf­ta Eu­ro­pas världs­arv som be­söks­mål.

Från Sve­ri­ge har Drott­ning­holm valts ut till­sam­mans med Fa­lu gru­va att re­pre­sen­te­ras på or­ga­ni­sa­tio­nens di­gi­ta­la platt­form ”World he­ri­tage jour­neys of Eu­ro­pe”, där man vill in­spi­re­ra män­ni­skor att ta del av värl­den.

Sve­ri­ge har to­talt 15 världs­arv ut­sed­da av Une­sco. Även Bir­ka och Hov­går­den räk­nas som ett av världs­ar­ven.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DROTT­NING­HOLM. Nå­got att va­ra stolt över, tyc­ker Une­sco.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.