Här är vår vi­sion för ett håll­bart Mä­larö­ar­na

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Han­na Svens­son (S) Gö­ran Hell­malm (L) Ul­ri­ka San­din (MP) Desi­ree Björk (Ö)

Ekerö blir bätt­re om vi pla­ne­rar till­sam­mans, po­li­tik, för­valt­ning, nä­rings­liv och med­bor­ga­re. Nya grepp krävs för att vi ska nå dit vi vill ta oss till­sam­mans. Som an­sva­ri­ga vill vi ska­pa de bästa för­ut­sätt­ning­ar­na för vå­ra barn/ barn­barn för ett liv i Ekerö med eko­lo­gisk, so­ci­al och ekonomisk håll­bar­het.

Vi mås­te ska­pa ut­hål­li­ga so­ci­a­la sy­stem i vårt sam­häl­le ge­nom star­ka för­e­ning­ar, nya mö­tes­plat­ser och med­bor­ga­rin­fly­tan­de. Eko­no­min är ett me­del för vå­ra in­ten­tio­ner in­te ett mått på väl­fär­den. Till­växt sker när vi blir fler, när han­del och fö­re­tags­ut­veck­ling går hand i hand och när in­di­vi­der har mer fri­het. Det krävs ba­lans mel­lan ett fun­ge­ran­de nä­rings­liv, goda bo­stä­der och ett ak­tivt fri­tids­liv.

Med ett fram­tids­in­rik­tat ar­be­te vill vi fo­ku­se­ra på ett mer in­klu­de­ran­de sam­häl­le där fler del­tar i be­sluts­pro­ces­ser även mel­lan va­len. Ge­nom att ut­veck­la den po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen och för­valt­ning­en kan en tyd­li­ga­re och mer öp­pen ar­bets­ord­ning ska­pas, där med­bor­gar­na kom­mer in ti­digt i be­slu­ten i stäl­let för som i dag i slut­ske­det. Vi vill ska­pa en hel­hets­bild över hur sam­häl­let be­hö­ver an­pas­sas till nya be­hov i sam­band med för­vän­tad be­folk­nings­för­änd­ring.

Al­la Mä­larö­bor ska kän­na sig väl­kom­na, sed­da och som en li­ka vik­tig del av sam­häl­let oav­sett ny­an­länd, in­flyt­tad el­ler in­född Mä­larö­bo. Det ska fin­nas en öp­pen di­a­log för att ut­veck­la det lo­ka­la fö­re­ta­gan­det och ci­vil­sam­häl­let.

Ge­nom en ut­ö­kad sam­ver­kan för vå­ra unga in­vå­na­re ska för­e­nings­li­vets, fri­tids­går­dar­nas och kul­tur­sko­lans upp­drag och öp­pet­ti­der an­pas­sas ef­ter de be­hov och öns­ke­mål som finns. Al­la in­di­vi­der ska ges möj­lig­het att ut­veck­las ut­i­från si­na för­ut­sätt­ning­ar. Det be­hövs fler mö­teslo­ka­ler för unga så­väl som äld­re för att ska­pa en me­nings­full fri­tid för al­la ge­ne­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.