Stor fram­gång för ut­ö­ka­de båt­lin­jen

Re­se­nä­rer­na näs­tan tre­dubb­la­des när tra­fi­ken

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! MALAROTIDNING.SE Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]

I som­ras bygg­des pen­del­båt­lin­jen mel­lan Ekerö och cen­tra­la Stock­holm ut med bå­de fler av­gång­ar och helg­tra­fik. Ett klokt drag skul­le det vi­sa sig – nu har re­se­nä­rer­na näs­tan tre­dubb­lats.

Ef­ter den tvåå­ri­ga för­söks­pe­ri­o­den blev pen­del­båt­lin­je 89 mel­lan Ekerö och Kla­ra Mä­lar­strand per­ma­nent i au­gusti. I och med det ut­ö­ka­des tra­fi­ken med be­tyd­ligt tä­ta­re av­gång­ar än ti­di­ga­re.

Un­der för­söks­pe­ri­o­den läm­na­de bå­ten Tapp­ström en­dast tre gång­er på var­da­gar. I dag har Tapp­ströms­bryg­gan åt­ta av­gång­ar var­je var­dag och sex av­gång­ar på hel­ger­na. Lin­jen kom­mer näs­ta år även att ha som­mar­tra­fik för förs­ta gång­en.

Och för­änd­ring­ar­na har vi­sat sig va­ra en suc­cé. An­ta­let re­se­nä­rer har ökat näs­tan ex­plo­sions­ar­tat.

Se­dan höst­sä­song­ens tra­fik­start i au­gusti har an­ta­let re­se­nä­rer näs­tan tre­dubb­lats jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året, vi­sar sta­tistik från lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning. Från den 20 au­gusti till den 31 ok­to­ber klev sam­man­lagt 12 190 pas­sa­ge­ra­re på bå­ten i Tapp­ström, vil­ket är en ök­ning med 180 pro­cent jäm­fört med för­ra året. Mer än för­dubb­lats Var­je var­dag åker i ge­nom­snitt 182 per­so­ner med pendelbåten från Tapp­ström. På hel­ger­na går i snitt 138 pas­sa­ge­ra­re på bå­ten i ka­na­len. Un­der sam­ma tid för­ra året var snit­tet 84 pas­sa­ge­ra­re på en var­dag.

Skär­gårds­lands­tings­rå­det Gustav Hem­ming ( C) har job­bat hårt i fle­ra år för att få till pen­del­båts­tra­fi­ken mel­lan Ekerö och cen­tra­la Stock­holm. Han är myc­ket nöjd med siff­ror­na.

– Det känns väl­digt ro­ligt att det är så många fler som vill åka med bå­tar­na nu när tur­lis­tan är utbyggd.

– Re­spon­sen är ock­så otro­ligt snabb. Nor­malt sett bru­kar det ta ett tag in­nan folk upp­täc­ker nya sätt att re­sa på, men den här gång­en ver­kar det verk­li­gen sva­ra upp till ett be­hov. Man har helt en­kelt upp­täckt att den öka­de tur­tät­he­ten har öpp­nat upp nya möj­lig­he­ter, sä­ger han.

Ök­ning­en är ock­så bätt­re än tra­fik­för­valt­ning­en ha­de vän­tat sig.

– Vi ha­de in­te satt upp nå­got mål för tra­fi­ken, men jag skul­le vil­ja sä­ga att det är bätt­re.

Gustav Hem­ming tror nu att in­tres­set för pen­del­båt­lin­jen kom­mer att hål­la i sig. Med en mer utbyggd tra­fik

Det här är bra bå­de för mil­jön och att mins­ka träng­seln. Dess­utom ger det oss en trev­li­ga­re Stock­holm­re­gi­on.

kan re­se­nä­rer­na li­ta mer på att bå­ten verk­li­gen kom­mer, me­nar han.

– Det sva­rar ock­så mot vå­ra am­bi­tio­ner att mins­ka träng­seln och att fler ska åka mer kol­lek­tivt. Bytt bi­len mot båt Ti­di­ga­re en­kä­ter som gjor­des un­der pen­del­båt­lin­jens för­söks­pe­ri­od vi­sa­de att re­la­tivt många av båtre­se­nä­rer­na ti­di­ga­re bru­ka­de pend­la med bil i stäl­let.

– Så det här är bra bå­de för mil­jön och att mins­ka träng­seln. Dess­utom ger det oss en trev­li­ga­re Stock­holm­re­gi­on, sä­ger Gustav Hem­ming.

Även när det gäl­ler påsti­gan­de pas­sa­ge­ra­re på lin­jens samt­li­ga håll­plat­ser är det en likar­tad ök­ning. Från den 20

au­gusti till den 31 ok­to­ber klev sam­man­lagt 40 240 pas­sa­ge­ra­re på bå­ten på nå­gon av håll­plat­ser­na Tapp­ström, Kungs­hät­tan, Ekens­berg, Lil­la Es­sing­en el­ler Kla­ra Mä­lar­strand, vil­ket är en ök­ning med 170 pro­cent jäm­fört med för­ra året.

Vad i den ut­ö­ka­de tra­fi­ken tror du har bi­dra­git mest till ök­ning­en av an­ta­let pas­sa­ge­ra­re?

– Nu spe­ku­le­rar jag, men jag är gans­ka sä­ker på att helg­tra­fi­ken är en stor del av ök­ning­en. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken är in­te ba­ra till för ar­betspend­ling, ut­an vi har oli­ka be­hov av kol­lek­tiv­tra­fik. Det här kan va­ra en chans för folk i re­gi­o­nen att upp­täc­ka Ekerö li­te mer, sä­ger Gustav Hem­ming.

Vad be­ty­der det här för Ekerö­lin­jens fram­tid?

– Man kan sä­ga att vi gjor­de rätt be­döm­ning när vi val­de att byg­ga ut tra­fi ken. Det vi­sar att det här är en sta­bil lin­je.

I vin­ter kom­mer tra­fi­ken in­te att gå från Jung­frusund som den gjort ti­di­ga­re. Där är för­hopp­ning­en att Tapp­ström ska bli ak­tu­ellt.

– Bå­de vår och Ekerö kom­muns för­hopp­ning är att tra­fi­ken ska gå i Tapp­ström den här vintern, men det är en kamp mot kloc­kan när det gäl­ler mudd­ring­en av ka­na­len. Om ar­be­tet in­te skul­le bli klart i tid har jag full till­tro till att det be­ror på prak­tis­ka hin­der, sä­ger Gustav Hem­ming.

NYPRE­MIÄR. Den per­ma­nen­ta och ut­ö­ka­de pen­del­båt­lin­jen in­vig­des i au­gusti.

FOTO: LIZA SIMONSSON

FOTO: AN­NA MOLANDER NÖJD. Skär­gårds­lands­tings­rå­det Gustav Hem­ming (C).

STA­BIL. Var­je var­dag åker i snitt 182 per­so­ner från Ekerö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.