HON VÄG­RAR VA­RA TYST

Ekerö­bon Te­re­sa So­ler vill sät­ta kli­mat­press på kom­mu­nen.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text & foto: Da­ni­el Can­ner­vik

I snart tre må­na­der har 15-åri­ga Gre­ta Thun­berg skol­strej­kat för kli­ma­tets skull fram­för riks­da­gen och på Mynt­tor­get. Hen­nes mål är att fort­sät­ta var­je fre­dag tills Sve­ri­ge le­ver upp till Pa­ris-av­ta­let. Un­der hash­tag­gen #fri­days­for­fu­tu­re har hen­nes ma­ni­fes­ta­tion nu även spri­dit sig ut i lan­det – bland an­nat till Ekerö.

– Sve­ri­ge har skri­vit på Pa­ris-av­ta­let om att vi ska hål­la oss un­der 1,5 gra­ders tem­pe­ra­tur­höj­ning. Då und­rar jag, är Ekerö kom­mun med på no­ter­na? Finns det en stra­te­gi el­ler en plan? Jag vill ha svart på vitt, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren och Ekerö­bon Te­re­sa So­ler.

När hon in­led­de sin lo­ka­la ma­ni­fes­ta­tion för­ra fre-

Om en 15-åring kan gö­ra det är det dags att vi vux­na gör nå­got ock­så.

dags­ef­ter­mid­da­gen var kom­mun­hu­set olyck­ligt­vis stängt på grund av all­hel­go­na­hel­gen. Men bå­de po­li­ti­ker och med­bor­ga­re kom för­bi. Var­för tog just du ini­ti­a­ti­vet för Ekerös del? – Det spe­lar ing­en roll vem som tar ini­ti­a­ti­vet, men jag har in­te sett nå­gon an­nan gö­ra det. Om en 15-åring

kan gö­ra det är det dags att vi vux­na gör nå­got ock­så. Jag är trött på att skri­va mejl och för­sö­ka på­ver­ka män­ni­skor att in­te fly­ga. Det här gäl­ler al­las över­lev­nad och vi mås­te age­ra nu. Vi har tio år på oss att vän­da den här tren­den. Men vem är du?

– Jag är ba­ra en med­bor­ga­re i kom­mu­nen, en helt okänd per­son.

Te­re­sa So­ler ha­de gär­na gjort som Gre­ta Thun­berg och stått ut­an­för kom­mun­hu­set var­je fre­dag, men det är svårt att få till. Men det blir fler till­fäl­len fram­ö­ver, lo­var hon.

– Ab­so­lut. Den 30 no­vem­ber är näs­ta gång.

Si­vert Åker­ljung, grupple­da­re för KD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.