Åter­koms­ten blev in­te alls som jag pla­ne­rat

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - Re­por­ter JO­NAS MÅNSSON

P la­nen var solklar på för­hand. En vec­kas ljuv­lig höst­se­mes­ter på Te­ne­rif­fa till­sam­mans med sam­bon och hen­nes fa­milj. Se­dan skul­le jag sät­ta mig på ett ti­digt morgon­tåg till Stock­holm full med ener­gi och ta mig från Cen­tral­sta­tio­nen di­rekt till Ekerö, su­gen på att sät­ta igång med be­vak­ning av Mä­larö­ar­na igen och lä­sa ikapp det jag mis­sat.

De pla­ner­na blev det in­te myc­ket av. Jo, se­mestern var för all del som pla­ne­rat. Dä­re­mot var pla­net sent på hem­vä­gen på grund av att någ­ra tax­free­på­sar ha­de lagts i fel flyg­plan och be­sätt­ning­en var tvung­na att läg­ga en tim­me på pås­flytt­ning.

Till slut lan­da­de vi och jag fick någ­ra få tim­mars sömn in­nan tågre­san till Stock­holm. Yr­va­ken med fe­ber och mag­värk sat­te jag mig på morgon­tå­get som även det var för­se­nat. I stäl­let för nya krafter till job­bet fick jag åka hem och ku­re­ra mig. När de här ra­der­na skrivs har jag pigg­nat till och hop­pas kun­na ta fram li­te lag­rad ener­gi för res­ten av hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.