Så ska träng­seln

på bus­sen mins­ka

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Cannervik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Vi vill verk­li­gen sat­sa på buss­tra­fi­ken på ett smart sätt.

Den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i lands­ting­et satsar sam­man­lagt 160 mil­jo­ner kro­nor på att byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holms län un­der näs­ta år. För he­la lä­net hand­lar det om 127 000 nya av­gång­ar un­der 2019.

För Mä­larö­bor­nas del gäl­ler sats­ning­en i förs­ta hand för­stärk­ning­ar i tra­fi­ken mel­lan cen­tra­la Ekerö och Brom­ma­plan. Sam­man­lagt blir det un­ge­fär 1 200 nya buss­av­gång­ar på sträc­kan un­der näs­ta år.

– Fle­ra år av hårt ar­be­te med att bringa ord­ning i SL:s eko­no­mi in­ne­bär nu att vi nu har en väl­digt stark eko­no­mi. Där­för har vi enats om att gå fram med en stor och bred bus­sats­ning som vi vill ska kom­ma så många som möj­ligt till del runt om i lä­net. Det känns gläd­jan­de, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) till Mä­larö Tid­ning.

För­änd­ring­ar­na i Ekerö- tra­fi­ken be­rör i förs­ta hand lin­je 301, mel­lan Brom­ma­plan och Skär­vik på Ekerö, som kom­mer att få fle­ra nya av­gång­ar. Bus­sen får en ny av­gång på var­da­gar från Tapp­ström till Brom­ma­plan på morgonen och ut­ö­kad tur­tät­het på var­dags­ef­ter­mid­da­gar på he­la sträc­kan, vil­ket ger 20-mi­nu­ter­s­tra­fik.

Ex­tra av­gång från cent­rum

Även en ex­tra­av­gång sätts in från Ekerö cent­rum till Brom­ma­plan för att mins­ka träng­seln.

– Vi vill verk­li­gen sat­sa på buss­tra­fi­ken på ett smart sätt så att de som be­hö­ver det mest ska få ihop si­na var­dags­pus­sel på ett vet­tigt sätt, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Sam­ti­digt för­längs en mor­go­n­av­gång på lin­je 309 från Ekerö cent­rum till Brom­ma­plan, även det­ta för att mot­ver­ka träng­sel.

För­änd­ring­ar­na trä­der i kraft i sam­band med tid­ta- bells­skif­tet som äger rum den 9 december.

Många Ekerö­bor har ti­di­ga­re haft syn­punk­ter på buss­tra­fi­ken i kom­mu­nens yt­ter­kan­ter, men den här gång­en sat­sas allt krut på tur­tät­he­ten mel­lan cen­tra­la Ekerö och Brom­ma­plan.

Var­för har in­te för­änd­ring­ar­na spri­dits ut mer?

– Tid­ta­bel­ler­na ut­for­mas av tra­fik­pla­ne­rar­na, men jag kan tänka mig att de har tit­tat på var träng­seln är som störst för att kun­na er­bju­da en ro­bust och bra buss­tra­fik på ex­em­pel­vis sträc­kan mel­lan Ekerö och Brom­ma­plan, där man vet att träng­seln är stor.

I sats­ning­en för Ekerös del in­går även den nya buss­lin­jen som pla­ne­ras gå till Fitt­ja via Slagsta­fär­jan. Men som Mä­larö Tid­ning ny­li­gen kun­de be­rät­ta är tids­pla­nen för tra­fik­star­ten just nu osä­ker, då al­la för­be­re­dan­de åt­gär­der som krävs för en tra­fik­start än­nu in­te är gjor­da.

– Men vi har säk­rat upp det som krävs från vår si­da för att kun­na star­ta den nya lin­jen, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

FOTO: DA­NI­EL CANNERVIK

FÅR FLER AV­GÅNG­AR. För­änd­ring­ar­na i Ekerö­tra­fi­ken be­rör i förs­ta hand lin­je 301, mel­lan Brom­ma­plan och Skär­vik. In­fälld: Kristof­fer Tam­sons (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.