Mor­far fick le­va sin dröm ge­nom mig

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - DA­NI­EL CANNERVIK Re­dak­tör

Ett tju­go­tal mil här­i­från fanns tills ny­li­gen en hän­gi­ven lä­sa­re av den här tid­ning­en. En fö­re det­ta verk­stads­ar­be­ta­re, fri­tids­po­li­ti­ker och teck­na­re som de se­nas­te åren ock­så var myc­ket in­tres­se­rad av vad som hän­der här på Mä­larö­ar­na. Åt­minsto­ne allt som jag skrev om.

Han het­te Eric Kvist, bod­de i Lin­kö­ping och var 93 år. Han var min mor­far.

Un­der he­la min hit­tills 15-åri­ga yr­kes­ba­na som jour­na­list var han all­tid väl­digt in­tres­se­rad av mi­na äventyr i job­bet, in­te minst un­der de år jag be­va­ka­de Lin­kö­pings kom­mun. Ge­nom hans lo­kal­po­li­tis­ka bak­grund hit­ta­de vi många ge­men­sam­ma be­rö­rings­punk­ter. Han gil­la­de att be­rät­ta om al­la gam­la tid­nings­pro­fi­ler som kor­sat hans väg som po­li­ti­ker.

Bå­de un­der och ef­ter sitt yr­kes­liv bar mor­far på en egen dröm om jour­na­li­styr­ket. Den upp­fyll­des ald­rig, så han fick le­va sin dröm ge­nom mig i stäl­let.

De se­nas­te åren var han in­tres­se­rad av att föl­ja hän­del­ser­na på Mä­larö­ar­na. Han hade ing­en till­gång till in­ter­net, så spo­ra­dis­ka ex­em­plar av Mä­larö Tid­ning blev hans en­da ka­nal. När vi träf­fa­des bru­ka­de han frå­ga mig om hur det går med oli­ka sa­ker vi skri­vit om

Förr­för­ra fre­da­gen kom mi­na för­äld­rar upp på be­sök, så jag tog med mig någ­ra tid­ning­ar hem som de kun­de ge till mor­far. Som jag all­tid bru­kar gö­ra. På lör­da­gen åk­te vi vi­da­re till mi­na svär­för­äld­rar utanför En­kö­ping. Men vi hann ba­ra till Bål­statrak­ten in­nan min mam­ma fick det fruk­ta­de sam­ta­let från hem­tjäns­ten. Mor­far bru­ka­de all­tid för­mid­dags­vi­la, men den här gång­en hade han in­te vak­nat.

När vi kom hem på sön­da­gen ef­ter ett käns­lo­fyllt dygn låg tid­ning­ar­na kvar på mat­bor­det. Som om ti­den hade stått stil­la. Men li­vet hade för­änd­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.