Särsko­lans flytt stör stu­di­e­ron för ele­ver

Ar­bets­mil­jön har ska­pat pro­blem på Eke­by­hovs grund­särsko­la. Nu vitt­nar lä­ra­re om oro för häl­san. För ele­ver har pro­ble­met or­sa­kat säm­re stu­di­e­ro.

Mälarö Tidning - - SIDAN 1 -

Ef­ter att bland an­nat fukt och då­lig ar­bets­mil­jö på­träf­fats har grund­särsko­lan tving­ats flyt­ta två gång­er i höst. En ohåll­bar si­tu­a­tion som på­ver­kar in­lär­ning­en, me­nar bar­nens lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.