MÖT EKERÖS NYA KOM­MUN­PO­LIS

För många år se­dan var hon bo­satt på Mä­larö­ar­na. Nu kom­mer Eli­se Ber­lin till­ba­ka – som kom­mun­po­lis.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik 08-560 314 11 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

För många år se­dan var Eli­se Ber­lin bo­satt på Mä­larö­ar­na. Nu blir hon Ekerös nya kom­mun­po­lis – och hon är tag­gad på att få träf­fa er.

Ti­di­ga­re var Le­na Törn­blom Löfquist kom­mun­po­lis med sär­skilt an­svar för Ekerö. Men i bör­jan av året slu­ta­de hon för att i stäl­let bli sam­ord­nings­chef på Ekerö kom­mun. Se­dan dess har po­lis­or­ga­ni­sa­tio­nen gente­mot Ekerö va­rit li­te rö­rig.

Men från mån­dag, den 3 de­cem­ber, är tjäns­ten be­man­nad igen. Eli­se Ber­lin he­ter Ekerös nya kom­mun­po­lis.

Fram tills nu har hon sut­tit på po­lis­sta­tio­nen i Sol­len­tu­na och lett utred­ning­ar av brott i nä­ra re­la­tio­ner. Men nu är Eli­se Ber­lin oer­hört su­gen på att få job­ba i ett lo­kal­po­lis­om­rå­de igen, i det här fal­let med Väl­ling­by som ut­gångs­punkt, men med spe­ci­a­l­an­svar för Ekerö.

– Jag kän­ner mig väl­digt tag­gad. Jag har vän­tat i fle­ra må­na­der på att få bör­ja job­ba för att man inte har kun­nat släp­pa mig för­rän nu.

Vad har du för re­la­tion till Mä­larö­ar­na?

– Inte jät­te­myc­ket nu­me­ra, där­e­mot har jag bott där ti­di­ga­re, så jag kän­ner till om­rå­det hygg­ligt i al­la fall. Men det är många år se­dan så jag mås­te såklart upp­da­te­ra mig, sä­ger Eli­se Ber­lin.

Brin­ner för unga

Mä­larö­ar­na på­min­ner hen­ne en del om Åkers­ber­ga, be­rät­tar hon. Där job­ba­de hon ti­di­ga­re bland an­nat med ung­do­mar och mot nar­ko­ti­ka.

– Åkers­ber­ga har vis­ser­li­gen väl­digt hög kri­mi­na­li­tet, men där finns ock­så de li­te mind­re om­rå­de­na med sin pro­ble­ma­tik som går att jäm­fö­ra med Ekerö. Jag brin­ner verk­li­gen för ung­do­mar och tyc­ker att det är väl­digt ro­ligt att job­ba med den pro­ble­ma­ti­ken.

Hur vill du ar­be­ta för Ekerö­bor­na?

– Det blir myc­ket sam­ver­kan med kom­mu­nen, men även med and­ra ak­tö­rer. Och jag är öp­pen för al­la för­slag. Som al­la vet har vi väl­digt li­te re­sur­ser, där­för är det vik­tigt att vi får till ett bra sam­ar­be­te med al­la par­ter för att kom­ma åt pro­ble­men från al­la håll, sä­ger Eli­se Ber­lin.

Hur of­ta ska du va­ra här?

– Ju mer desto bätt­re, så klart. Jag vill träf­fa Ekerö­bor­na och lä­ra kän­na folk, men det är svårt att sä­ga i nu­lä­get hur myc­ket det blir. Vi kom­mer att va­ra tre kom­mun­po­li­ser i lo­kal­po­lis­om­rå­det, så vi kom­mer att få pri­o­ri­te­ra.

Apro­på pri­o­ri­te­ring­ar, Mä­larö­bor­na vill all­tid att po­li­sen ska va­ra än­nu mer syn­lig och än­nu mer till­gäng­lig på öar­na, inte minst i Ekerö och Sten­ham­ra cent­rum – hur ska man lö­sa det?

– Vi be­hö­ver till­skott av per­so­nal. Utryck­nings­per­so­na­len har haft otro­ligt myc­ket att gö­ra och har fått åka fram och till­ba­ka mel­lan jobb som led­nings­cen­tra­len skic­kar ut dem på. Nu kom­mer vi att få ett gäng nya po­li­ser, det kom­mer att gö­ra det lät­ta­re Som al­la vet har vi väl­digt li­te re­sur­ser, där­för är det vik­tigt att vi får till ett bra sam­ar­be­te. för oss att bli mer syn­li­ga.

Du har job­bat med dro­gan­vänd­ning bland unga ti­di­ga­re, vil­ket ock­så är en pri­o­ri­te­rad frå­ga för Ekerö – hur vill du job­ba där?

– Det finns myc­ket att gö­ra, som att va­ra syn­lig, pra­ta myc­ket med ung­do­mar­na och in­for­me­ra för­äld­rar­na om vad de ska tit­ta ef­ter. Vi mås­te ock­så för­säm­ra till­gäng­lig­he­ten av nar­ko­ti­ka, vil­ket man kan gö­ra på oli­ka sätt. De se­nas­te åren har det va­rit lät­ta­re att få tag på nar­ko­ti­ka än på al­ko­hol. Det är väl­digt be­drö­van­de.

Så, hur känns det att bör­ja nya job­bet?

– Jät­te­ro­ligt. Jag är väl­digt lad­dad, sä­ger Eli­se Ber­lin.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NYA KOMMUNPOLISEN. Eli­se Ber­lin bör­jar sin nya tjänst på mån­dag.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

EX-MÄLARÖBO. Eli­se Ber­lin har ti­di­ga­re va­rit bo­satt i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.