Oro och ils­ka ef­ter bil­brän­der på Ekerö

In­om lop­pet av en kvart sat­tes fle­ra bi­lar i brand på två plat­ser på Ekerö. Po­li­sen hop­pas nu att gär­nings­män­nen fång­ats av över­vak­nings­ka­me­ror.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik 08-560 314 11 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

För­ra vec­kan sat­tes fle­ra bi­lar i brand på Ekerö, vil­ket har väckt star­ka re­ak­tio­ner. Men för po­li­sen är det ett svårt ut­red­nings­lä­ge. Över­vak­nings­ka­me­ror kan va­ra ut­re­dar­nas en­da hopp.

BILBRÄNDERNA PÅ EKERÖ. Svårt ut­red­nings­lä­ge för po­li­sen – går ige­nom över­vak­nings­film

Bil­brän­der har bli­vit ett allt van­li­ga­re fe­no­men i många stor­stads­om­rå­den, men Mä­larö­ar­na har va­rit re­la­tivt för­sko­na­de. Nat­ten till för­ra fre­da­gen sat­tes dock fle­ra bi­lar i brand på kort tid på två oli­ka plat­ser i Träkvis­ta­om­rå­det.

Kloc­kan 03.42 kom det förs­ta sam­ta­let till po­li­sen om brän­der på in­farts­par­ke­ring­en vid Träkvis­ta­val­len. Där ha­de en per­son­bil och en skåp­bil satts i brand.

Knappt tio mi­nu­ter se­na­re, kloc­kan 03.51, kom näs­ta sam­tal till po­li­sen. I Hum­melvre­ten, ba­ra nå­gon kilo­me­ter från Träkvis­ta­val­len, brann minst fem per­son­bi­lar på den lil­la par­ke­rings­plat­sen mitt i det tätt­be­bygg­da bo­stads­om­rå­det.

Yt­ter­li­ga­re fle­ra bi­lar fick ut­vän­di­ga ska­dor för att de stod nä­ra.

Po­li­sen har ta­git emot fle­ra an­mäl­ning­ar ef­ter brän­der­na. Men ut­red­nings­lä­get såg snabbt dys­tert ut.

– Vi har inte fått in någ­ra vitt­nesupp­gif­ter, ba­ra nå­gon en­sta­ka, men det är väl­digt knapp­hän­digt. Så om nå­gon har sett nå­got får man själv­klart gär­na hö­ra av sig till oss, sä­ger Ca­ro­li­ne Eriks­son, po­li­sens för­un­der­sök­nings­le­da­re.

Ing­en tek­nisk un­der­sök­ning

Nå­gon tek­nisk un­der­sök­ning gjor­des hel­ler ald­rig av brand­plat­ser­na.

– Nej, man gjor­de be­döm­ning­en på plats att det inte be­höv­des.

För att det var så pass ut­bränt?

– Ja, tro­ligt­vis är det så man har be­dömt det.

Ti­di­ga­re i vec­kan var över­vak­nings­ka­me­ror po­li­sens främs­ta hopp för att kom­ma nå­gon vart i ut­red­ning­en.

– Vi för­sö­ker just nu in­häm­ta över­vak­nings­film från oli­ka när­lig­gan­de plat­ser för att se om det går att hit­ta nå­gon gär­nings­man.

Bil­brän­der på det här sät­tet är ovan­li­ga här – är det nå­got Ekerö­bor­na kan få vän­ja sig vid?

– Det hop­pas jag verk­li­gen inte, sä­ger Ca­ro­li­ne Eriks­son.

Många bo­en­de in­till de två plat­ser­na vak­na­de av ex­plo­sio­ner i sam­band med att bi­lar­na sat­tes i brand. I Hum­melvre­ten är un­ge­fär hälf­ten av al­la bo­en­de över 65 år, be­rät­tar Le­na Holst, som själv sit­ter i sam­fäl­lig­he­tens sty­rel­se och har fått ta emot fle­ra oro­li­ga sam­tal från gran­nar.

Vi har haft folk ute på nät­ter­na för att hål­la koll på vå­ra par­ke­ring­ar.

– Det har väckt en del oro i om­rå­det, så vi har haft folk ute på nät­ter­na för att hål­la koll på vå­ra par­ke­ring­ar, sä­ger hon.

– Det känns trist och li­te kons­tigt, vi är ju inte va­na vid så­dant här i vår ut­kant.

”Känns fruk­tans­värt”

Ma­ria Fors­berg, som bor i ett av hu­sen all­de­les in­till par­ke­ring­en i Hum­melvre­ten, var snabbt ute.

– Vi kom ut pre­cis när bran­den ha­de bru­tit ut. Brand­kå­ren var snabbt på plats tack och lov, sä­ger hon.

– Man blir för­ban­nad och led­sen. Det känns ju helt fruk­tans­värt. Så­dant här bru­kar inte hän­da på tryg­ga Ekerö.

Ma­ria och hen­nes sam­bo ha­de sin bil på par­ke­ring­en, men sam­bon hann bac­ka un­dan den me­dan brän­der­na fort­fa­ran­de ra­sa­de i bi­lar­na in­till.

– Vi såg ju hur snabbt el­den spred sig.

Nu ska gran­nar­na för­sö­ka gå sam­man och pat­rul­le­ra i om­rå­det, be­rät­tar hon.

– Vi har många äld­re i om­rå­det, så nu får vi yng­re hjäl­pas åt och gå natt­vakt, sä­ger Ma­ria Fors­berg.

Ef­ter bilbränderna sat­te Ekerö kom­mun även in ex­tra be­vak­ning och vakt­patrul­le­ring i om­rå­det.

– Det är full­stän­digt oac­cep­ta­belt. Jag har kal­lat po­lis­led­ning­en till ett mö­te för att dis­ku­te­ra hur vi ome­del­bart och lång­sik­tigt kan ar­be­ta till­sam­mans för att det­ta inte ska hän­da igen, sä­ger Ekerös kom­mu­nal­råd Adam Reu- ter­ski­öld (M) i ett press­med­de­lan­de.

Ti­di­ga­re år har kom­mu­nen av­satt peng­ar för en sär­skild trygg­hets­peng för att öka trygg­he­ten. I den bud­get som ny­li­gen fast­slogs av kom­mun­full­mäk­ti­ge öka­des an­sla­gen till sä­ker­hets­av­del­ning­en. Men de se­nas­te hän­del­ser­na tyd­lig­gör att än­nu mer be­hövs, me­nar kom­mu­nal­rå­det.

– Vi ska inte to­le­re­ra bil­brän­der och ak­tivt job­ba mot den ne­ga­ti­va ut­veck­ling som finns i and­ra de­lar av Stock­holms län. Ekerö ska inte bli en för­ort till Stock­holm som upp­fat­tas som ett lag­löst land, sä­ger Adam Reu­ter­ski­öld.

FÖR­ÖD­EL­SE. I Hum­melvre­ten på Ekerö sat­tes fem bi­lar i brand. Yt­ter­li­ga­re någ­ra bi­lar fick ut­vän­di­ga ska­dor.

FOTO: DANIEL CANNERVIK

FOTO: DANIEL CANNERVIK

TIO MI­NU­TER MEL­LAN BRÄN­DER­NA. De förs­ta bilbränderna star­ta­de vid Träkvis­ta­val­len.

FOTO: JO­NAS MÅNSSON

BEKYMRAD. Le­na Holst sit­ter i sam­fäl­lig­he­tens sty­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.