Jul­mark­nads­dags – ut­an kö­ka­os

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Som värst var det en och en halv till två tim­mar från Brom­ma­plan.

För­ra året var kö­er­na till Drott­ning­holm långa. Men in­för näs­ta helgs jul­mark­nad har för­änd­ring­ar skett.

– För­hopp­nings­vis kan vi kor­ta ner kö­er­na re­jält, sä­ger Håkan Pers­son, mäs­s­an­sva­rig.

Jul­mark­na­den vid Drott­ning­holms slott har va­rit en åter­kom­man­de tra­di­tion som loc­kat in­tres­se även ut­an­för Mä­larö­ar­na. Näs­ta lördag och sön­dag är det dags igen.

I fjol loc­ka­de ar­range­mang­et uppe­mot 10 000 be­sö­ka­re var­je dag, en­ligt ar­ran­gö­ren Svens­ka slotts­mäs­sor. Det in­ne­bar sto­ra pro­blem för tra­fi­ken. På Ekerö­vä­gen ring­la­de kö­er­na sig långa från ti­dig mor­gon till sen ef­ter­mid­dag bå­de på lör­da­gen och sön­da­gen.

– Som värst var det en och en halv till två tim­mar från Brom­ma­plan. Det mås­te vi minst hal­ve­ra i al­la fall, sä­ger Håkan Pers­son, mäs­s­an­sva­rig på Svens­ka slotts­mäs­sor.

Fler par­ke­ring­ar

Ett sätt att und­vi­ka att det upp­re­pas är par­ke­ring på bå­da si­dor om Ekerö­vä­gen, nå­got som inte fanns i fjol.

– Vi har nya par­ke­rings­plat­ser för i år. Det är 600700 yt­ter­li­ga­re plat­ser. Kom­mer man från Brom­ma­plan sett så lig­ger de på hö­ger­si­dan vid växt­hu­set. Där finns en stor äng, sä­ger han.

Den nya par­ke­rings­plat­sen är det tänkt att be­sö­ka­re som kom­mer från Stock­holm ska an­vän­da.

– De som kom­mer från Ekerö­hål­let ska an­vän­da par­ke­ring­ar­na vid Ka­ru­sell­plan och Te­a­ter­plan. För­hopp­nings­vis slip­per vi kor­san­de tra­fik, sä­ger Håkan Pers­son.

Samt­li­ga par­ke­rings­plat- ser kom­mer att va­ra av­gifts­be­lag­da.

– Det är en ex­tern ak­tör som skö­ter det, sä­ger Håkan Pers­son.

Extra­bus­sar

Pre­cis som i fjol kom­mer Ar­ri­va att sät­ta in extra­bus­sar till och från slotts­om­rå­det.

– För­hopp­nings­vis ska det fun­ka li­te bätt­re. Även om det var extra­bus­sar satt de ock­så fast i kö, sä­ger Håkan Pers­son.

På Ka­ru­sell­plan och Te­a­ter­plan är det tids­be­grän­sat till sex tim­mar. Håkan Pers­son tror inte att det ska på­ver­ka de som tar bi­len till jul­mark­na­den.

– Man kan be­ta­la i en app och för­länga ti­den om det be­hövs. Det räc­ker för en be­sö­ka­re med en och en halv till två tim­mar tror jag, sä­ger han.

Ar­ran­gö­ren har haft dis­kus­sio­ner om par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen med fle­ra in­blan­da­de par­ter.

– Det är Sta­tens fas­tig­hets­verk, Hov­sta­ter­na, po­li­sen och rädd­nings­tjäns­ten. Det har gått bra, al­la vill sam­ma sak, vill åt sam­ma håll och vill lö­sa pro­ble­met, sä­ger Håkan Pers­son.

Han fick ta del av kri­ti­ken från tra­fi­kan­ter för­ra året.

– Vi fick in en del från Ekerö­bor­na främst. Jag för­står dem. De var fru­stre­ra­de över att sit­ta i så­da­na kö­er, sä­ger han.

FOTO: ALEXIS DAFLOS/KUNG­LI­GA HOV­STA­TER­NA

PO­PU­LÄRT. Fle­ra tu­sen be­sö­ka­re kom till Drott­ning­holms jul­mark­nad för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.