Här skis­sar bar­nen på nya sko­lan

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

San­dud­dens sko­la ska byg­gas om. Nu får ele­ver­na va­ra med och ta fram sin öns­ke­sko­la.

– De vet bäst, sä­ger Ma­lin Fa­gerlund, men­tor i års­kurs fem.

San­dud­dens sko­la har länge va­rit i be­hov av ut­bygg­nad för att kun­na ta emot fler ele­ver. Dess­utom sak­nas mat­sal och ele­ver­na äter i klass­rum.

Kom­mu­nens po­li­ti­ker har be­slu­tat att sko­lan ska byg­gas om, men inte hur det ska se ut när sko­lan väl är klar.

Det får nu ele­ver­na va­ra med och på­ver­ka. De se­nas­te vec­kor­na har de fått ri­ta si­na öns­ke­mål på bland an­nat mat­sal, gym­nas­tik­sal och skol­gård.

– Det är jät­te­bra att de lå­ter bar­nen va­ra med och på­ver­ka, sä­ger Ma­lin Fa­gerlund.

När Mä­larö Tid­ning var på be­sök i vec­kan ha­de ele­ver i års­kurs fem pre­cis bör­jat ri­ta si­na öns­ke­mål. Ele­ven Til­da ha­de tan­kar på en ny gym­nas­tik­sal.

– Jag tyc­ker att det ska va­ra en in­byggd tram­po­lin i gol­vet och ring­ar i ta­ket. Det ska va­ra blått runt om och gol­vet ska va­ra i nå­gon cool färg, kanske grönt el­ler li­la. Se­dan ska det va­ra högt i tak, sä­ger hon.

Fem­teklas­sar­na kom­mer inte att gå kvar i sko­lan när det är dags för om­bygg­nad. Det är ing­et som stör ele­ven Anton.

– Jät­te­bra att vi får ut vå­ra åsik­ter. De frå­gar änt­li­gen oss. Det kan bli kul om vi kom­mer till­ba­ka hit och kanske får min lil­la­sys­ter va­ra med om hur det blir i sko­lan, sä­ger han.

Ing­en mat­sal

I dag sak­nar ele­ver­na en mat­sal att äta i. Det hop­pas de finns med i pla­ner­na när sko­lan byggs om. För klass­kam­ra­ten Ama­deus är det vik­tigt med rätt käns­la i mat­sa­len.

– Jag vill ha mer färg­glatt. Det ska trygg och lugn mil­jö, sä­ger han.

Även El­sa har tan­kar om en mat­sal.

– Den ska ha va­ra färg­glad, ha ramp och han­di­kapp­to­a­lett. Se­dan ska det fin­nas gar­di­ner. Det är då­ligt att äta i klass­rum­men, en mat­sal skul­le va­ra myc­ket bätt­re sä­ger hon.

FOTO: JO­NAS MÅNSSON

TAN­KAR. Fem­teklas­sar­na Em­ma, Til­da och Anton har al­la tre tan­kar på hur San­dud­dens sko­la kan för­änd­ras med nya lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.