Då vän­tas skid­bac­ken öpp­na

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Ky­lan slog till re­jält runt för­ra hel­gen. Det in­ne­bar feb­ril ak­ti­vi­tet i Eke­by­hovs­bac­ken.

– Vi föl­jer vä­der­pro­gno­ser­na dyg­net runt, sä­ger Victor Öst­man, an­lägg­nings­chef.

För­bi­pas­se­ran­de vid Eke­by­hovs­bac­ken kun­de i slu­tet av för­ra vec­kan se hur snö­mol­nen väx­te och ett förs­ta snötäc­ke la­de sig så­väl i backen som på Bryg­ga­vä­gen ne­dan­för.

Det var en del av för­ar­be­tet in­för årets skid­sä­song. Även om det drö­jer åt­minsto­ne någ­ra vec­kor in­nan backen kan öpp­na för all­män­he­ten har grun­den nu lagts.

An­lägg­nings­che­fen Victor Öst­man hop­pas nu på öpp­ning la­gom till jul­lo­vet.

– För­hopp­nings­vis kan vi det. Det skul­le va­ra förs­ta gång­en på sex år. Men det är en chans­ning att bör­ja nu. Det kos­tar myc­ket, men vi läg­ger en grund och för­sö­ker få så myc­ket som möj­ligt till jul, sä­ger han.

Även om det kom­mer pe­ri­o­der med plus­gra­der och regn är inte de se­nas­te vec­kor­nas ar­be­te gjort för­gä­ves.

– Skill­na­den blir att vi kan läg­ga snö på snö näs­ta gång vi bör­jar spru­ta. Plus att vi får tes­ta all ut­rust­ning, så det är myc­ket där­för vi kör ock­så, för att få se att all­ting fun­kar och hit­ta fel in­nan det är skarpt lä­ge, sä­ger han.

För att kun­na an­vän­da snö­ka­no­ner­na krävs åt­minsto­ne två mi­nus­gra­der. Men snön som nu har lagts har sam­lats i hö­gar för att inte smäl­ta.

– Den här snön hål­ler rätt bra för plus­gra­der och regn, den kom­mer att lig­ga kvar, sä­ger Victor Öst­man.

För att lyc­kas med må­let om att öpp­na till jul krävs fy­ra da­gar med minst fy­ra mi­nus­gra­der. Helst än­nu kal­la­re.

– Då kan vi öpp­na sto­ra backen och barn­bac­ken, sä­ger han.

Hur känns det nu är det när­mar sig?

– Det är kul att det bör­jar rö­ra på sig tyc­ker jag.

För­ra vin­tern öpp­na­de Eke­by­hovs­bac­ken den 13 ja­nu­a­ri. Därom­kring har sä­songs­pre­miä­ren va­rit de se­nas­te åren, en­ligt Victor Öst­man.

FOTO: DANIEL CANNERVIK

VITT. De se­nas­te da­gar­na har det ska­pats konst­snö i Eke­by­hovs­bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.