Jag kän­ner mig stolt av att inte fat­ta gre­jen

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - DANIEL CANNERVIK Re­dak­tör Pra­ta med mig! daniel @ma­la­ro­tid­ning.se

För­ra vec­kan be­va­ka­de jag kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de. Un­der den smått evig­hets­långa de­bat­ten om näs­ta års bud­get var det nå­got som fick mi­na tan­kar att snur­ra li­te ex­tra – So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re Han­na Svens­son. Hen­nes lil­la dot­ter fick vid fle­ra till­fäl­len föl­ja med upp i ta­lar­sto­len. Ibland sov hon, ibland am­ma­des hon.

Jag såg någ­ra mo­bil­ka­me­ror lyf­tas på ett be­und­ran­de sätt. I öv­rigt ver­ka­de för­sam­ling­en gö­ra en kol­lek­tiv ax­el­ryck­ning. Det var ett fint ögon­blick.

I en pa­us kom en po­li­ti­ker fram och tyck­te att jag bor­de gö­ra nå­got i tid­ning­en om Han­nas am­ning. Jag ha­de knappt ens hun­nit for­mu­le­ra den tan­ken. Han tyck­te inte att det var kons­tigt på nå­got sätt, ba­ra här­ligt.

Vad är gre­jen här egent­li­gen? Vis­sa tyc­ker att det är kons­tigt och olämp­ligt, jag vet det, men jag väg­rar va­ra den som sub­tilt pro­vo­ce­rar fram så­da­na re­ak­tio­ner. För det är ing­et kons­tigt el­ler olämp­ligt. Al­la mås­te vi äta mat. Små barn får of­ta sin mat ge­nom am­ning. Var mam­man be­fin­ner sig när det­ta sker är helt ir­re­le­vant. Punkt. Po­li­ti­kern stod på sig. Men än­då, NEJ! El­ler…? Jag goog­la­de snabbt för att se vad and­ra svens­ka me­di­er skri­vit om am­ning i ta­lar­sto­lar och fick ba­ra träf­far om po­li­ti­ker i and­ra län­der. Jag drog snabbt slut­sat­sen att det i vårt land är så pass naturligt att näs­tan ing­en bryr sig. Se­dan släpp­te jag det.

Det är i al­la fall så jag väl­jer att se det. Och jag kän­ner en enorm stolt­het över att le­va i ett land som Sve­ri­ge. Ett land där jag som än­då gans­ka er­fa­ren re­por­ter inte fat­tar den even­tu­el­la spräng­kraf­ten.

Att gö­ra en ny­het av det­ta skul­le ba­ra in­di­rekt ce­men­te­ra en bild jag inte kän­ner igen.

Ja­ja, ge­nom att skri­va den här krönikan gör jag ju en grej av det än­då. Men det blev i al­la fall på ett an­nat sätt. På mitt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.