Nya vin­ter­ti­der­na upp­rör båt­pend­la­re

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Ef­ter hös­tens suc­cé med pen­del­bå­ten tas nu vin­ter­tid­ta­bel­len i bruk – med fär­re tu­rer. För fa­mil­jer som mås­te läm­na barn i sko­la och för­sko­la kan jobb­pend­ling med båt bli svår i vin­ter.

Var­je dag som jag sät­ter mig på bus­sen vid Tapp­ström och läm­nar kom­mu­nen kän­ner jag en lätt­nad. Jag bor in­te i kom­mu­nen och har all­tid tyckt att det är bå­de en skön käns­la och sunt ur ett rent jour­na­lis­tiskt per­spek­tiv att jag in­te bor och ver­kar i sam­ma kom­mun.

På så sätt slip­per jag stö­ta ihop med kom­mun­po­li­ti­ker när jag hand­lar mat, jag slip­per få på­tryck­ning­ar från gran­nar att skri­va om de­ras fö­re­tag och jag har hit­tills ald­rig känt att jag in­te kan skri­va om ett ären­de på grund av att jag skul­le ha nå­gon pri­vat kopp­ling dit. Skönt och trans­pa­rent helt en­kelt.

Jag har hel­ler ald­rig bott i kom­mu­nen och på min le­di­ga tid har jag be­sökt Mä­larö­ar­na upp­skatt­nings­vis fem gång­er un­der de snart fem år som jag har job­bat på Mä­larö Tid­ning.

Sam­ti­digt mär­ker jag att jag kän­ner starkt för kom­mu­nen. Så sent som i hel­gen var jag på ett ad­vents­fi­ran­de och ham­na­de i ett sam­tal där det ef­ter­frå­ga­des tips på bra jul­mark­na­der.

Den förs­ta jag kom att tän­ka på var jul­mark­na­den vid Drott­ning­holms slott. Jag har ald­rig be­sökt den och det kan möj­li­gen hänga ihop med att jag skrev en ar­ti­kel om kö­si­tu­a­tio­nen kring sam­ma mark­nad till för­ra vec­kans tid­ning.

Men det är långt ifrån det en­da till­fäl­let Ekerö kom­mer upp pri­vat. Un­der sam­ma ad­vents­fi­ran­de pra­ta­de jag med en gäst som ha­de vän­ner i kom­mu­nen och vi kom snabbt in på den po­li­tiskt tur­bu­len­ta hös­ten i kom­mu­nen.

Det går sä­kert att gö­ra ana­ly­sen att jag in­te släp­per job­bet när jag är le­dig.

Jag tror och hop­pas sna­ra­re att det är så att jag helt en­kelt gil­lar Ekerö och gär­na läg­ger ett gott ord för Mä­larö­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.