ETT HALVT SEKEL AV JULBLOMMOR

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Fa­mil­je­fö­re­ta­get Al­ver­bäcks blom­mor har för­sett han­deln med blom­mor se­dan 1968. I vec­kan fi­ra­de de 50 år.

De är bä­ra­re av käns­lor och pas­sar bå­de till sorg och gläd­je.

Brå­da da­gar rå­der på Al­ver­bäcks blom­mor. Ju­len är en av årets mest hek­tis­ka pe­ri­o­der. Dess­utom fi­ra­de fa­mil­je­fö­re­ta­get 50 år i vec­kan. Text & foto: Jo­nas Måns­son

De­cem­ber är en in­ten­siv tid på Al­ver­bäcks blom­mor. För en må­nad se­dan bör­ja­de plan­te­ring­en av jul­blom­mor­na och vd:n Hå­kan Al­ver­bäck kän­ner av tryc­ket från bu­ti­ker­na. – Påsk och jul är de sto­ra höjd­punk­ter­na när det gäl­ler blom­mor. Vi har ama­ryl­lis, hy­a­cint och rö­da snitt­tul­pa­ner. Det är väl­digt in­ne.

I lo­ka­ler­na vid Bryg­ga­vä­gen på Ekerö finns det 1,3 mil­jo­ner hy­a­cin­ter och över 400 000 lö­kar med ama­ryl­lis un­der no­vem­ber och de­cem­ber.

En­ligt Hå­kan Al­ver­bäck är det egent­li­gen ba­ra fram till själ­va julaf­ton som det är tryck på hy­a­cin­ter och ama­ryl­lis. Se­dan är det fo­kus på vår­blom­mor. Att få job­ba med blom­mor är en stor gläd­je. – De är bä­ra­re av käns­lor och pas­sar bå­de till sorg och gläd­je, sä­ger han.

Ti­di­ga­re i vec­kan fi­ra­de Al­ver­bäcks 50 år. Hå­kan Al- ver­bäcks för­äld­rar star­ta­de fö­re­ta­get och i dag dri­ver han det till­sam­mans med fa­milj och släkt. Det har va­rit en spe­ci­ell re­sa att se bå­de från si­dan och in­i­från för ho­nom. I dag hu­se­rar de på ett om­rå­de på tre hek­tar.

– Ing­en kun­de ana nå­got då. Det är helt otro­ligt. Nu tän­ker vi fram­åt och 50 år till, sä­ger han.

In­för jul har han fle­ra tips hur jul­blom­mor­na ska kla­ra sig.

– Ama­ryl­li­sen ska ha li­te vat­ten på fa­tet och stå ljust. Hy­a­cin­ten dric­ker myc­ket och den får man in­te glöm­ma att vatt­na. Står den svalt på nat­ten kan den hål­la läng­re, det är ett li­tet trix, sä­ger Hå­kan Al­ver­bäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.