Mil­jon­stöd för kli­mat­lös­ning­ar

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Näs­tan 40 mil­jo­ner har hit­tills i år be­ta­lats ut till oli­ka kli­mats­mar­ta in­ve­ste­ring­ar på Mä­larö­ar­na.

Gustavs­hills han­dels­träd­gård är en av dem som gläds åt Na­tur­vårds­ver­kets stöd.

Se­dan 2015 har Na­tur­vårds­ver­ket stöt­tat oli­ka lo­ka­la och re­gi­o­na­la åt­gär­der och pro­jekt som an­ses ha en hög kli­mat­nyt­ta per in­ve­ste­rad kro­na – un­der nam­net Kli­mat­kli­vet. In­ve­ste­ring­ar­nas hu­vud­sak­li­ga syf­te ska va­ra att mins­ka växt­hus­gas­ut­släp­pen.

I bud­ge­ten för 2018 be­slu­ta­de riks­da­gen att ut­ö­ka an­sla­get för Kli­mat­kli­vet till 1,5 mil­jar­der kro­nor 2018, två mil­jar­der kro­nor 2019 och tre mil­jar­der kro­nor 2020.

– Om vi ska nå kli­mat­må­len är det vik­tigt att fler stäl­ler om till kli­mats­mar­ta lös­ning­ar, sa­de Nan­na Wik­holm, pro­jekt­le­da­re för Kli­mat­kli­vet, i ett press­med­de­lan­de i slu­tet av som­ma­ren.

För Mä­larö­ar­nas del har näs­tan 40 mil­jo­ner kro­nor hit­tills i år be­vil­jats till ett ti­o­tal oli­ka små och sto­ra om­ställ­nings­pro­jekt för att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen.

Hu­vud­de­len av årets to­tal­sum­ma för Mä­larö­ar­na går till Ekerö kom­mun. I bör­jan av året be­vil­ja­des kom­mu­nen stöd på 30 mil­jo­ner för det nya när­vär­me­verk som pla­ne­ras på Ekerö. Stö­det täc­ker un­ge­fär hälf­ten av in­ve­ste­rings­kost­na­den.

And­ra som be­vil­jats stöd är bland and­ra växt­hus­fö­re­ta­get Sve­gro som får 1,8 mil­jo­ner och fas­tig­hets­fö­re­ta­get Skå Ede­by ut­veck­ling som får drygt en mil­jon, i bå­da fal­len för ener­gi­kon­ver­te­ring. Fle­ra verk­sam­he­ter får stöd för att sät­ta upp ladd­sta­tio­ner för el­bi­lar.

Stö­det går till växt­hus

Hos Gustavs­hill han­dels­träd­gård, som od­lar och säl­jer blom­mor i Fä­ren­tu­na, gläds man nu över ett till­skott på näs­tan 1,2 mil­jo­ner, vil­ket Na­tur­vårds­ver­ket ny­li­gen be­vil­ja­de.

– Vi by­ter ut ol­jan till flis, sä­ger Rolf Gustafs­son, vd på fa­mil­je­fö­re­ta­get.

Peng­ar­na kom­mer att an­vän­das för kon­ver­te­ring av 12 000 kvadrat­me­ter växt­husupp­värm­ning un­der de mör­ka vin­ter­må­na­der­na.

– Vi har re­dan fli­seld­ning men in­ve­ste­rar nu i en pan­na till. Vå­ra vär­me­pum­par som vi an­vän­der från slu­tet av mars till slu­tet av ok­to­ber är väl­digt bra, men vin­ter­tid räc­ker in­te den vär­men. Den ut­ö­ka­de ka­pa­ci­te­ten möj­lig­gör att vå­ra ol­je­pan­nor en­dast be­hö­ver an­vän­das i yt­ters­ta nöd­fall vil­ket är bra för mil­jöns skull.

Stö­det från Na­tur­vårds­ver­ket täc­ker näs­tan hälf­ten av kost­na­der­na. Där­med för­svin­ner den sista ol­je­eld­ning­en från Gustavs­hill.

– Vi har bör­jat för­be­re­da en del, men ska byg­ga om i ja­nu­a­ri.

Hur mil­jö­med­vet­na är ni i öv­rigt?

– Vi gör myc­ket. När vi vatt­nar blom­mor­na sam­las över­skot­tet upp i dam­mar och an­vänds igen. Vi sam­lar regn­vat­ten för att slip­pa ta brunns­vat­ten som bör dric­kas i stäl­let. Vi spri­der ut nyt­to­djur så vi slip­per an­vän­da be­kämp­nings­me­del, sä­ger Rolf Gustafs­son.

Årets an­sö­kan till Kli­mat­kli­vet är nu stängd, men fler an­sök­nings­om­gång­ar kom­mer så små­ning­om.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

STO­RA YTOR. Gustavs­hills han­dels­träd­gård hål­ler på att by­ta ut ol­je­upp­värm­ning­en mot flis, be­rät­tar Rolf Gustafs­son, vd på fö­re­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.