Är det­ta årets säms­ta byg­ge?

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik

Pro­ble­men med För­bi­fart Stock­holm på Lovö ho­pa­de sig ti­di­ga­re i år. Vid någ­ra till­fäl­len har ar­be­tet stop­pats.

Nu har ar­bets­plat­sen ut­setts till årets säms­ta byg­ge.

Var­je år ut­ser fack­tid­ning­en Bygg­nads­ar­be­ta­ren ett ak­tu­ellt byg­ge som har va­rit ex­tra far­ligt un­der året. Ut­näm­ning­en ba­se­ras på rund­ring­ning­ar till bland an­nat Ar­bets­mil­jö­ver­ket och re­dak­tio­nens egen be­vak­ning un­der det gång­na året.

Den här gång­en är det spräng­nings­ar­be­tet med För­bi­fart Stock­holms tunn­lar un­der Lovö som får stå vid skampå­len. Ar­bets­plat­sen har ti­di­ga­re kan­tats av pro­blem, vil­ket även Mä­larö Tid­ning skri­vit om vid fle­ra till­fäl­len.

I som­ras stop­pa­de Ar­bets­mil­jö­ver­ket allt ar­be­te un­der jord i två da­gar på grund av bris­ter i brand­skyd­det. Flykt­vä­gar­na an­sågs osäk­ra och var be­lam­ra­de med ma­te­ri­al, rädd­nings­kam­ma­re låg på för långa av­stånd och ut­rym­nings­larm fun­ge­ran­de in­te.

Ver­ket fat­ta­de se­na­re även be­slut om för­bud och lö­pan- de vi­te mot Tra­fik­ver­ket på en mil­jon kro­nor om ar­be­tet i tunn­lar­na fort­sat­te.

– Det var all­var­li­ga ris­ker. Ar­be­tar­na kan få svårt att ta sig ut el­ler sät­ta sig i sä­ker­het vid en brand el­ler ex­plo­sion, sä­ger ar­bets­mil­jö­in­spek­tör An­na-Ca­rin Nord­lund till Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

– Det kan va­ra brand och ex­plo­sio­ner, man han­te­rar ju spräng­me­del och det är långa av­stånd i tunn­lar­na.

In­spek­tör ska­da­de örat

Un­der året har en in­spek­tör från Ar­bets­mil­jö­ver­ket ska­dat örat vid en spräng­ning och en till­fäl­lig land­gång mel­lan far­tyg och kaj döm­des dess­utom ut vid en in­spek­tion.

Två sten­kross­an­lägg­ning­ar och trans­port­band har ti­di­ga­re fått ome­del­ba­ra för­bud av Ar­bets­mil­jö­ver­ket, med hot om vi­te, för att de sak­na­de skydd och ha­de för kor­ta skydds­av­stånd.

Ar­bets­mil­jö­ver­ket an­ser även att det har fun­nits bris­ter i Tra­fik­ver­kets han­te­ring av ris­ker­na.

– I vis­sa ske­den har de in­te age­rat för­rän vi har lagt de här för­bu­den. De har där­med in­te age­rat på ett sätt man kan öns­ka av en bygg­her­re.

Se­dan för­ra året har nä­ra ett 60-tal till­bud och olyc­kor in­träf­fat, en­ligt in­rap­por­te­ring­en från ar­bets­plat­sen till Tra­fik­ver­ket. Hit­tills i år har tre olyc­kor med per­sonska­dor rap­por­te­rats in, skri­ver Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

Jo­han Brant­mark, Tra­fik­ver­kets pro­jekt­chef för För­bi­fart Stock­holm, är allt an­nat än nöjd med ut­näm­ning­en.

– Från min si­da är det en be­svi­kel­se, jag tyc­ker in­te att vi för­tjä­nar det som ar­bets­plat­sen ser ut i dag.

– Vi har gjort för­bätt­ring­ar bå­de här och på and­ra ar­bets­plat­ser på För­bi­fart Stock­holm. Den ar­bets­plats vi har i dag tyc­ker jag är jät­te­fin, sä­ger Jo­han Brant­mark till Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

En­ligt tid­ning­en har så­väl Ar­bets­mil­jö­ver­ket som Bygg­nads på se­na­re tid vitt­nat om att det skett för­bätt­ring­ar på ar­bets­plat­sen.

Den ar­bets­plats vi har i dag tyc­ker jag är jät­te­fin.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

HAR KAN­TATS AV PRO­BLEM. Se­dan för­ra året har nä­ra ett 60-tal till­bud och olyc­kor in­träf­fat i an­slut­ning till ar­bets­plat­sen på Lovö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.