Utred­ning om bil­brän­der ned­lagd

Pen­del­bå­ten får fär­re tu­rer i vin­ter

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Nu i hel­gen tas pen­del­bå­tens vin­ter­tid­ta­bell i bruk. Av­gång­ar­na kan dock stäl­la till det för en del re­se­nä­rer. – Jag tror in­te att många kom­mer ut­nytt­ja bå­ten, sä­ger Ekerö­bon Pet­ra Ro­senkvist Ste­en­houwer.

Se­dan pen­del­båt­lin­jen blev per­ma­nent i au­gusti har den va­rit en stor suc­cé. Un­der de förs­ta må­na­der­na öka­de an­ta­let re­se­nä­rer med 180 pro­cent jäm­fört med för­ra året, nå­got Mä­larö Tid­ning skrev om ny­li­gen.

Men på sön­dag, den 9 de­cem­ber, över­går bå­ten till vin­ter­tid­ta­bell – med en båt i stäl­let för två, vil­ket på­ver­kar av­gångs­ti­der­na. Bå­ten kom­mer att gå från Tapp­ström 06.45 och 09.30, nå­got som kan stäl­la till det för fl era pas­sa­ge­ra­re. In­te minst för de med barn i för­sko­lan.

Pet­ra Ro­senkvist Ste­en­houwer i Närlun­da job­bar in­ne i stan och tar bå­ten näs­tan dag­li­gen. Men med de nya ti­der­na hin­ner hon in­te läm­na på för­sko­lan.

– Jag blev på rik­tigt led­sen. He­la det här ini­ti­a­ti­vet har va­rit så him­la bra ur fle­ra per­spek­tiv, sä­ger hon.

Hin­ner in­te

Hon har barn i sko­la och för­sko­la. Ti­di­ga­re har hon haft möj­lig­het att läm­na på för­sko­lan och se­dan job­ba på bå­ten bå­de till och från ar­be­tet.

– Nu mås­te jag job­ba på kväl­len i stäl­let, sä­ger hon.

Att ta den se­na­re för­mid­dags­tu­ren blir för sent, me­nar hon.

Även Eri­ka Oc­kel­felt, bo­satt i Brun­na, är kri­tisk till hur det ska gå att få ihop livspuss­let med bå­tens vin­ter­ti­der. Hon tyc­ker att det ha­de va­rit bätt­re att ha en se­na­re förs­ta tur.

Även in­nan bå­ten blev per­ma­nent an­vän­des en båt. Eri­ka Oc­kel­felt tyc­ker att ti­der­na som gäll­de i vå­ras ha­de va­rit att fö­re­dra om de mås­te änd­ras på grund av fär­re bå­tar. Då gick bå­ten 07.20 som ti­dig av­gång.

– Den ha­de va­rit den lo­gis­ka att åter­gå till, sä­ger hon.

”Många kom­mer för­svin­na”

Nu är hon rädd att all­män­he­tens syn på tra­fik­sats­ning­en för­änd­ras.

– Jag tror ty­värr att många re­se­nä­rer kom­mer att för­svin­na bort. Spe­ci­ellt på morgon­tu­ren om den in­te åt­gär­das, sä­ger Eri­ka Oc­kel­felt.

Mä­larö Tid­ning har även va­rit i kon­takt med and­ra re- se­nä­rer som vitt­nar om att de nya ti­der­na ska­par pro­blem.

Skär­gårds­lands­tings­rå­det Gustav Hem­ming (C) har för­stå­el­se för att det blir pro­blem att hin­na med bå­ten och läm­na barn på för­sko­la.

– Det är klart att det är be­klag­ligt, men man kan in­te pas­sa al­las ti­der he­la året, sä­ger han.

Han upp­ma­nar re­se­nä­rer­na att kon­tak­ta tra­fik­för­valt­ning­en om det finns re­ak­tio­ner på lin­jen.

– Ing­en har nå­gon an­nan vil­ja än att det ska bli så bra som möj­ligt, sä­ger han.

In­te oro­lig

Men Gustav Hem­ming kän­ner ing­en oro för att re­se­nä­rer­na ska tap­pa in­tres­set för båt­pend­ling­en i vin­ter.

– Den ris­ken är nog in­te så stor. När vå­ren kom­mer tror jag att folk läng­tar ef­ter att åka bå­ten tä­ta­re, sä­ger han.

I ett mejl som Mä­larö Tid­ning har ta­git del av skri­ver SL:

”För att kun­na ef­fek­ti­vi­se­ra lin­je­nä­tet in­ne­bär det ibland att vis­sa låg­fre­kven­ta sträc­kor be­hö­ver dras in, för­kor­tas el­ler änd­ras. Det är en pri­o­ri­te­rings­frå­ga som SL får stäl­las in­för, det­ta för att till­han­da­hål­la en kol­lek­tiv­tra­fik som främ­jar ma­jo­ri­te­ten av re­se­nä­rer­na”.

Man kan in­te pas­sa al­las ti­der he­la året.

FOTO: JO­NAS MÅNS­SON

POPULÄR. Bå­ten går var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.