HEN­NES FA­MILJ KAN FÅ BO I ETT HALVT HUS

Ekerö bostäder pla­ne­rar att ri­va och byg­ga om fle­ra hus i Svart­sjö. Pia Nilsson och hen­nes fa­milj kan då för­lo­ra sin äls­ka­de bostad – el­ler tving­as bo i ett halvt hus.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Vi vill bo här res­ten av vå­ra liv, det är jät­te­job­bigt.

På Kum­la­vä­gen in­till slot­tet äger Ekerö bostäder fle­ra mind­re fas­tig­he­ter. Men de är ef­ter­sat­ta och be­ho­vet av fler lä­gen­he­ter är stort. Nu pla­ne­rar det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get en or­dent­lig upp­rust­ning i om­rå­det, bland an­nat ge­nom att ri­va och byg­ga nytt. To­talt hand­lar det om ett 20-tal lä­gen­he­ter.

Men pla­ner­na har mötts av oro och be­stört­ning bland bo­en­de. Fle­ra av Ekerö bo­stä­ders hy­res­gäs­ter är nu upp­sag­da och har er­bju­dits an­nat bo­en­de i kom­mu­nen. Hur många som bli­vit av med kon­trak­ten vill bo­la­get in­te upp­ge.

Bostads­hu­sen, som Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet klas­sar som riks­in­tres­se för kul­turmil­jö­vård, bygg­des un­der ti­digt 1900-tal som per­so- nal­bo­stä­der till bland an­nat fäng­el­set. Men ägar­struk­tu­ren i om­rå­det är blan­dad.

Pia Nilsson och ma­ken Tom­my äger sin bostad – i ena hal­van av en så kal­lad parkvil­la. Den and­ra hal­van ägs av Ekerö bostäder.

– Vi äls­kar att bo här. Det här är vår plats på jor­den, sä­ger hon.

De har inga pla­ner på att flyt­ta, men Ekerö bostäder vill an­norlun­da. I ju­li kom bo­la­gets vd på be­sök.

– Helt plöts­ligt stod han ut­an­för dör­ren och sa­de att de vill kö­pa vår del i par­hu­set. Se­dan vill de ri­va he­la hu­set och byg­ga en el­ler två hög­re fler­fa­miljs­hus på tom­ten. Vi blev helt över­rump­la­de, det var oer­hört obe­hag­ligt.

Ekerö bo­stä­ders de­lar av fas­tig­he­ter­na är i då­ligt skick. Men en­ligt fle­ra bo­en­de som Mä­larö Tid­ning va­rit i kon­takt med hand­lar be­ho­vet mest om yt­skikts­re­no­ve­ring.

Om pa­ret Nilsson in­te vill säl­ja sin hal­va kan det in­ne­bä­ra att den and­ra hal­van rivs och er­sätts.

– Det skul­le för­stö­ra vår del bå­de kon­struk­tions­mäs­sigt, este­tiskt och vär­de­mäs­sigt. Hu­set är byggt som ett hus. Det här är ge­dig­na sten­hus och vi har re­no­ve­rat vår del un­der al­la år vi bott här. Hur känns allt det här?

– Helt fruk­tans­värt. Vi bor här för att vi vill bo här och har in­ve­ste­rat vå­ra liv i det här hu­set. Vi vill bo här res­ten av vå­ra liv, det är jät­te­job­bigt.

– Vi för­står ju att man mås­te byg­ga bostäder, men att ri­va fullt be­bo­e­li­ga hus

av riks­in­tres­se, det vän­der vi oss starkt emot, sä­ger Pia Nilsson.

Jan­ne Carls­son och hans sam­bo Ca­mil­la var fram tills ny­li­gen hy­res­gäs­ter i en av parkvil­lor­na. Men i ok­to­ber fick de upp­säg­nings­be­ske­det. De har er­bju­dits nya lä­gen­he­ter på cen­tra­la Ekerö, men med sju bi­lar är det svårt att bo var som helst.

– Jag fick pa­nik när det här kom upp. Vi har hyrt vår lä­gen­het i 25 år och ha­de gär­na bott kvar, sä­ger Jan­ne Carls­son.

Nu har pa­ret flyt­tat till Präst­nibb­la läng­re upp på Fä­ringsö och hyr av en privat värd. De und­vi­ker gär­na Ekerö bostäder om det går, be­rät­tar han.

– För­tro­en­det är helt bor­ta.

Just nu ut­re­der Ekerö bostäder vad som be­hö­ver gö­ras med de oli­ka fas­tig­he­ter­na som ska er­sät­tas med nya mo­der­na­re bygg­na­der. Bo­la­get för­säk­rar att om­rå­dets ka­rak­tär kom­mer att be­va­ras i en­lig­het med riks­in­tres­set och hop­pas även kun­na ge­nom­fö­ra åt­gär­der­na ut­an de­talj­pla­neänd­ring­ar.

– Vi är i skri­an­de be­hov av att ska­pa nya bostäder. Fler än 9 000 per­so­ner står i vår bo­stads­kö, sä­ger bo­la­gets vd Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma.

Han kän­ner in­te igen att han skul­le ha pra­tat om möj­lig­he­ten att ri­va ena hal­van av Pia och Tom­mys hus. Men det skul­le va­ra tek­niskt möj­ligt, me­nar han.

– Vi kom­mer för­stås att ut­re­da det­ta när­ma­re så små­ning­om för ett vi­da­re be­slut.

Fle­ra av de bo­en­de har be­rät­tat att de upp­lev­de det som li­te hot­fullt när du per­son­li­gen be­sök­te dem med be­ske­det om att fle­ra hus ska ri­vas, vad sä­ger du om det?

– Jag blev fak­tiskt bra be­mött av vå­ra hy­res­gäs­ter. Jag träf­fa­de al­la hy­res­gäs­ter två tre gång­er för att per­son­li­gen be­rät­ta om mitt upp­drag av vår sty­rel­se.

– Bo­la­get har att age­ra ut­i­från be­fint­li­ga för­hål­lan­den och för­sö­ka ut­veck­la fas­tig­he­ter­na och lyf­ta om­rå­det. Av­sik­ten har va­rit att upp­rik­tigt be­skri­va si­tu­a­tio­nen som den är, att Ekerö bostäder har kom­mit till ett lä­ge då det är hög tid att ut­veck­la fas­tig­he­ter­na, sä­ger Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma.

OKLART. Pia Nilsson, här med hunden Mi­lou, äls­kar lä­gen­he­ten i den ena hal­van av parkvil­lan.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.