Reu­ter­ski­öld fort­sät­ter att le­da Ekerös sty­re

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Hop­pet le­ver om en vit jul. I Eke­by­hovs­bac­ken skul­le det kun­na in­ne­bä­ra ski­dåk­ning i jul – och den ti­di­gas­te öpp­ning­en på fle­ra år. I slu­tet av november in­led­des en förs­ta om­gång av konst­snöpro­duk­tion i Eke­by­hovs­bac­ken. Plus­gra­der­na åter­vän­de, men snön lig­ger kvar.

De se­nas­te da­gar­nas ky­la och snö­fall har in­ne­bu­rit ny ak­ti­vi­tet för an­lägg­nings­che­fen Victor Öst­man och fy­ra kol­le­gor. För­ra hel­gen spru­ta­des konst­snö i un­ge­fär ett dygn och även i bör­jan av vec­kan gick det att spru­ta snö.

En viss möj­lig­het finns nu att bac­ken kan stå re­do re­dan de när­mas­te da­gar­na.

– Vi är på tår­na he­la ti­den och be­hö­ver un­ge­fär ett till ett och ett halvt dygn för att kun­na öpp­na barn­bac­ken till jul. Se­dan be­hövs kanske tre dygn för att kun­na öpp­na sto­ra bac­ken, sä­ger Victor Öst­man.

Med jul me­nar han jul­da­gen, vil­ket är den ti­di­gast möj­li­ga öpp­ning­en. Allt styrs av hur kallt det blir, men två mi­nus­gra­der krävs.

– Som pro­gno­sen är nu är vi op­ti­mis­tis­ka, men det är vä­der och det kan vi in­te sty­ra, sä­ger han.

En öpp­ning till jul skul­le va­ra den ti­di­gas­te öpp­ning­en på länge.

– Det skul­le va­ra förs­ta gång­en på sex år och det gäl­ler al­la Stock­holmsan- lägg­ning­ar, sä­ger han.

Eke­by­hovs­bac­ken bru­kar lig­ga i fram­kant när det gäl­ler ti­dig öpp­ning jäm­fört med and­ra skid­bac­kar i lä­net, me­nar Victor Öst­man. Årets sä­song är ing­et un­dan­tag.

– Vad jag vet är det fak­tiskt inga and­ra som ens har bör­jat spru­ta snö, sä­ger han.

Victor Öst­man föl­jer vä­der­ut­veck­ling­en no­ga och so­ver in­te många tim­mar om nät­ter­na.

– Jag stäl­ler kloc­kan en gång i tim­men för att se när det blir kallt. Se­dan åker vi ut om det blir kallt. När vi kör är det dyg­net runt, sä­ger han. Jonas Månsson 08-560 314 27 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

An­lägg­nings­che­fen Victor Öst­man hop­pas på al­pin ski­dåk­ning i Eke­by­hovs­bac­ken i jul. HOPPFULL. FOTO: JONAS MÅNSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.