Bac­ken kan öpp­na ti­digt

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Kom­mun­sty­rel­sen och nämn­der­na får små ju­ste­ring­ar och Adam Reu­ter­ski­öld (M) är fort­satt Ekerös kom­mu­nal­råd. Pos­ten som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de rös­ta­des fram i en slu­ten om­röst­ning på årets sis­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge­sam­man­trä­de för­ra tors­da­gen. Adam Reu­ter­ski­öld ( M) ställ­des mot Han­na Svens­son (S), med re­sul­ta­tet 22-19 till Reu­ter­ski­ölds för­del.

Han får där­med fort­sät­ta som Ekerös kom­mu­nal­råd.

– Det känns bra. Många spän­nan­de sa­ker hän­der fram­ö­ver och vi ser fram emot att kun­na läg­ga fram en bor­ger­lig po­li­tik för Ekerös bäs­ta. Se­dan får de som vill rös­ta på den.

Ove Wal­lin (C) och Han­na Svens­son fort­sät­ter som förs­te re­spek­ti­ve and­re vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Liksom i kom­mun­full­mäk­ti­ge för­lo­rar al­li­an­sen sin ma­jo­ri­tet även i kom­mun­sty­rel­sen. Mo­de­ra­ter­na tap­pa­de stort i va­let och blir där­med av med två le­da­mö­ter i kom­mun­sty­rel­sen. Sam­ti­digt öka­de Li­be­ra­ler­na, från en till två plat­ser. SD våg­mäs­ta­re Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na öka­de stort i va­let och får nu för förs­ta gång­en en plats i kom­mun­sty­rel­sen. Par­ti­et blir där­med våg­mäs­ta­re mel­lan de två bloc­ken även i kom­mun­sty­rel­sen.

I övri­ga nämn­der och sty- rel­ser av­gjor­des till­sätt­ning­ar­na ge­nom öpp­na val. Och det mesta är sig likt.

– Det blir li­te om­flytt­ning­ar tack va­re val­re­sul­ta­tet, sä­ger Jo­han Elfver, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ekerö kom­mun.

I barn- och ut­bild­nings­nämn­den tar Si­vert Åker­ljung (KD) över som ny ord­fö­ran­de ef­ter Le­na Ger­by (M). Åker­ljung läm­nar sam­ti­digt ord­fö­ran­de­pos­ten i kul­tur- och fri­tids­nämn­den och er­sätts av He­le­na Bu­tén Lang­let (M).

Även tek­nis­ka nämn­den får en ny ord­fö­ran­de när Gun­nar Moss­berg (M) er­sät­ter Gö­ran Ahl­kvist (M). Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Adam Reu­ter­ski­öld (M) stan­nar på pos­ten som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. ”KÄNNS BRA”. FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.