Trots av­tals­tvist – jul­bion räd­dad

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

En av­tals­tvist har ställt in bio­hös­ten. Nu räd­dar en till­fäl­lig lös­ning ju­lens vis­ning­ar.

– Klart att det är kul att vi kan fixa det på egen hand, sä­ger Andre­as Carls­son, ord­fö­ran­de i Mä­larö ki­no. En höst­sä­song med mind­re fil­m­ut­bud än ti­di­ga­re är snart över. Bak­grun­den är att Ekerö kom­mun in­te har kun­nat hit­ta en lös­ning för hur bion ska dri­vas i fram­ti­den och se­dan slu­tet av ok­to­ber har det in­te vi­sats någ­ra fil­mer alls i Er­ski­nesa­len.

Nu när ju­len står för dör­ren kom­mer en ti­dig jul­klapp till al­la film­sug­na Mä­larö­bor. Den ide­el­la för­e­ning­en Mä­larö ki­no kom­mer un­der en till­fäl­lig pe­ri­od att ar­ran­ge­ra vis­ning­ar un­der nam­net Mä­larö­bion.

– Vi har i fle­ra år be­man­nat bion åt det fö­re­tag som har haft av­ta­let med kom­mu­nen. Vi har skött det på plats och har koll på hur man skö­ter en bi­o­graf, sä­ger Andre­as Carls­son.

På an­nan­da­gen är det dags igen för vis­ning. Den gång­en är det ”Bam­se och dun­der­kloc­kan”. Se­dan vän­tar oli­ka fil­mer den 30 december och den 1 ja­nu­a­ri.

– Själ­va pro­gram­met är satt. Vi har för­sökt få till li­te blan­dat. Just för bar­nen är det ”Bam­se och dun­der­kloc­kan” och ”Su­ne”, en fa­mil­je­film som lig­ger på bi­o­top­pen. Se­dan kom­mer den svens­ka stor­fil­men ”Lyck­li­ga­re kan ing­en va­ra”. Det är en film med Da­vid Hel­le­ni­us som har pre­miär i jul, sä­ger Andre­as Carls­son. Poppis i ju­le­tid Han skul­le in­te ha nå­got emot att fort­sät­ta dri­va bion i Ekerö cent­rum. Han är ex­tra glad att det blir någ­ra fil­mer som vi­sas årets sis­ta da­gar.

– Ju­len är en så­dan tid då det är po­pu­lärt med bio. Då är det klart att vi ska ha en bio på Ekerö, sä­ger Andre­as Carls­son.

Mä­larö Tid­ning har även va­rit i kon­takt med Eli­sa­bet Lun­de, chef på kom­mu­nens kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning. Hon vill dock in­te kom­men­te­ra dis­kus­sio­ner­na som förs med den ti­di­ga­re ent­re­pre­nö­ren, men hon hop­pas att det ska gå att nå ett nytt av­tal i bör­jan av ja­nu­a­ri. Jonas Månsson 08-560 314 27 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Andre­as Carls­son har un­der fle­ra års tid va­rit med och skött bio­vis­ning­ar i Er­ski­nesa­len. VAN. FOTO: JONAS MÅNSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.