Lug­net får mer tid att lö­sa kri­sen

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Om vi fix­ar det på den här ti­den kan vi fort­sät­ta, an­nars är det kört.

Ar­bets­mil­jö­ver­ket ger för­e­ning­en Lug­net mer tid på sig att sty­ra upp verk­sam­he­ten.

Men om det miss­lyc­kas för­bjuds verk­sam­he­ten. Si­tu­a­tio­nen på LSS-bo­en­det Lug­net på Mun­sö har länge va­rit kri­tisk, vil­ket Mä­larö Tid­ning kun­nat be­rät­ta i sam­band med att en ti­di­ga­re sty­rel­se­le­da­mot i hös­tas döm­des för för­sök till mord­brand och ola­ga hot mot LSS-bo­en­det och verk­sam­hets­che­fen.

Ar­bets­mil­jön har de se­nas­te åren bli­vit så pass då­lig att den in­ne­bär risk för bå­de ohäl­sa och olycks­fall på grund av hot och kränk­ning­ar. Ef­ter att ha hit­tat all­var­li­ga bris­ter i ar­bets­mil­jön har Ar­bets­mil­jö­ver­ket krävt att det sys­te­ma­tis­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet styrs upp or­dent­ligt.

Om kra­ven in­te upp­fyll- des till års­skif­tet skul­le Lug­nets verk­sam­het för­bju­das. Bo­en­det ris­ke­rar där­med att stäng­as. Räc­ker in­te För­e­ning­en har dock de se­nas­te må­na­der­na vid­ta­git en rad åt­gär­der för att för­bätt­ra ar­bets­mil­jö­ar­be­tet och har även be­gärt att få ti­den för­längd till den 30 ju­ni, då man be­dö­mer kun­na upp­fyl­la vill­ko­ren tills dess.

Men Ar­bets­mil­jö­ver­ket an­ser in­te att de vid­tag­na åt­gär­der­na räc­ker, ut­an kon­sta­te­rar att det fort­satt finns all­var­li­ga bris­ter. Ver­ket mö­ter dock för­e­ning­en halv­vägs och flyt­tar fram vill­kors­da­tu­met till den 20 mars.

Om vill­ko­ren in­te har upp­fyllts om tre må­na­der för­bjuds verk­sam­he­ten. Om för­bu­det trot­sas ut­döms ett vi­te på 250 000 kro­nor.

När Mä­larö Tid­ning pra­ta­de med Lug­nets sty­rel­se- ord­fö­ran­de Cor­ne­lis Saers i ok­to­ber var han myc­ket tvek­sam till om verk­sam­he­ten skul­le över­le­va års­skif­tet. Nu är han be­tyd­ligt mer hoppfull.

– Det ser bätt­re ut i dag än det gjor­de för någ­ra må­na­der se­dan, sä­ger han. ”Ger oss ett halm­strå” – Ar­bets­mil­jö­ver­ket ger oss en möj­lig­het att rä­ta upp det he­la, men om det in­te görs kom­mer de att ta i med hård­hands­kar­na. De ger oss ett halm­strå. Om vi fix­ar det på den här ti­den kan vi fort­sät­ta, an­nars är det kört. Kom­mer ni att hin­na till den 20 mars?

– Vi mås­te job­ba ut­i­från att det kom­mer att fun­ka, an­nars skul­le vi ju kun­na läg­ga ner re­dan i mor­gon, sä­ger Cor­ne­lis Saers. Kom­mu­nen har an­sva­ret Verk­sam­he­ten be­drivs på upp­drag av Ekerö kom­mun, som har det yt­ters­ta an­sva­ret för de nio per­so­ner som i dag finns på Lug­net. So­ci­al­kon­to­ret har länge känt till att det fun­nits pro­blem och be­gär­de för­ra hös­ten att In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, IVO, skul­le gö­ra en till­syn. Den­na har i skri­van­de stund än­nu in­te av­slu­tats.

Den ti­di­ga­re verk­sam­hets­che­fen slu­tar for­mellt vid års­skif­tet och er­sätts då av en ny. Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

In­ter­na stri­dig­he­ter med hot och rätts­li­ga ef­ter­spel har lett till en all­var­lig ar­bets­mil­jö på Lug­nets LSS­bo­en­de på Mun­sö. GRUPPBOENDE. FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.