Kra­schen på åkern är star­kas­te min­net i år

Mälarö Tidning - - Hej -

S

å har det bli­vit dags att läg­ga än­nu ett tid­nings­år till hand­ling­ar­na. Ny­hets­å­ret på Mä­larö­ar­na har va­rit fullspäc­kat och till stor del präg­lats av va­let. Men myc­ket tack va­re er lä­sa­res tips, en­ga­ge­mang och re­ak­tio­ner har vi fått möj­lig­het att gö­ra en mas­sa and­ra in­tres­san­ta ar­tik­lar ock­så. Fort­sätt att tip­sa oss och hör av dig med di­na tan­kar om det vi skri­ver om el­ler det du vill se mer av. Vi gör ju den här tid­ning­en för er lä­sa­re.

De se­nas­te vec­kor­na har vi tit­tat bak­åt på året som gått och sam­man­ställt det quiz du hit­tar i veckans tid­ning.

Att ta fram de störs­ta, mest min­nesvär­da el­ler ro­li­gas­te hän­del­ser­na är li­ka kul var­je år och det är lätt att glöm­ma vad som var de sto­ra lo­ka­la snacki­sar­na i bör­jan av året. En så­dan hän­del­se

som jag in­te har glömt och som sit­ter kvar star­kast på nät­hin­nan var nå­got som hän­de just i bör­jan av året, men in­te nå­got som re­sul­te­ra­de i en ar­ti­kel.

På väg hem från ett be­sök på Adel­sö en gnist­ran­de vin­ter­dag ham­na­de jag bakom en bil med ett släp. Plöts­ligt bör­ja­de bi­len tap­pa fäs­tet och sväng­de fram och till­ba­ka mel­lan kör­fäl­ten in­nan bi­len snur­ra­de 180 gra­der och ham­na­de på en åker och vol­ta­de.

Många tan­kar pas­se­ra­de in­nan jag kom fram till den väl­ta bi­len. Som tur var gick allt bra för de in­blan­da­de, bland an­nat en man i 90-års­ål­dern.

Blot­ta tan­ken på vad som kun­de ha hänt om bi­len ha­de fått mö­te i mot­satt fil el­ler om avåk­ning­en skett på ett an­nat stäl­le är skräm­man­de.

Nu vän­tar ett jul- och ny­årsup­pe­håll för oss. När vi är till­ba­ka har vi på Mä­larö Tid­ning flyt­tat till nya lo­ka­ler. Men det kan vi be­rät­ta mer om i ja­nu­a­ri.

God jul och gott nytt år. Ta väl hand om varand­ra och kör för­sik­tigt.

JONAS MÅNSSON Re­por­ter Pra­ta med mig! [email protected] ma­la­ro­tid­ning.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.