20-årig vålds­me­tod på Lug­net grans­kas

I Ekerö kom­muns egen ut­red­ning av bris­ter på Lug­nets LSS-bo­en­de fram­kom upp­gif­ter om våld­sam­ma be­straff­nings me­to­der läng­re till­ba­ka i ti­den. Nu an­mäls en hän­del­se från 1999.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik 08-560 314 11 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

20-årig hän­del­se lex Sa­rah-an­mäld

Det är full­stän­digt oac­cep­ta­belt att bru­ka våld, fy­siskt, psy­kiskt el­ler på nå­got an­nat sätt.

LSS- bo­en­det Lug­net på Mun­sö är un­der ut­red­ning från fle­ra oli­ka håll, bå­de av Ar­bets­mil­jö­ver­ket och In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, IVO, vil­ket Mä­larö Tid­ning be­rät­tat om vid fle­ra till­fäl­len.

Verk­sam­he­ten be­drivs på upp­drag av Ekerö kom­mun, som är yt­terst an­sva­rig för de nio per­so­ner som i dag bor på hem­met. So­ci­al­nämn­den har sam­ti­digt en egen på­gåen­de ut­red­ning av verk­sam­he­tens åta­gan­de gente­mot kom­mu­nen.

I sam­band med ett upp­följ­nings­sam­tal i no­vem­ber fick nämn­den ta del av all­var­li­ga upp­gif­ter om våld­sam­ma be­straff­nings­me­to­der.

Spar­kad av per­so­nal

Un­der år 1999 ska en funk­tions­ned­satt per­son på bo­en­det ha bli­vit spar­kad av per­so­nal, så all­var­ligt att per­so­nens lår­ben gick av. En­ligt de upp­gif­ter som Ekerö kom­mun ta­git del av, som kom­mer från en ti­di­ga­re an­ställd, ska in­blan­dad per­so­nal ha fått slu­ta kort där­ef­ter.

Vålds­hand­ling­en var dock, en­ligt den ti­di­ga­re an­ställ­de, en me­tod som kun­de tilläm­pas på bo­en­det på den ti­den.

Hän­del­sen har nu an­mälts till IVO en­ligt lex Sa­rah. Be­rör­da per­so­ner har un­der­rät­tats om det all­var­li­ga miss­för­hål­lan­det.

– Vi ser myc­ket all­var­ligt

på det, sä­ger Tatja­na Glinwood, chef på so­ci­al­kon­to­rets en­het för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Var­för an­mä­ler kom­mu­nen den här hän­del­sen nu?

– Kom­mu­nen har skyl­dig­het att an­mä­la miss­för­hål­lan­den el­ler risk för all­var­li­ga miss­för­hål­lan­den när det kom­mer till vår kän­ne­dom. I det här fal­let val­de kom­mu­nen att an­mä­la hän­del­sen till IVO när det­ta kom till vår vet­skap då själ­va verk­sam­he­ten in­te har gjort det.

Hur på­ver­kar den här 20 år gam­la hän­del­sen kom­mu­nens för­tro­en­de för Lug­nets LSS-verk­sam­het i dag?

– Hän­del­sen är så gam­mal att den i sig in­te på­ver­kar vårt för­tro­en­de i dag. Kom­mu­nen

ser dock all­var­ligt på de sam­man­sat­ta pro­blem som i dag rå­der vid Lug­net och som es­ka­le­rat de se­nas­te åren.

En­ligt den ti­di­ga­re an­ställ­da var det här en in­te helt ovan­lig vålds­me­tod på den ti­den – vad sä­ger du om det?

– Det är full­stän­digt oac­cep­ta­belt att bru­ka våld, fy­siskt, psy­kiskt el­ler på nå­got an­nat sätt. Och det var oac­cep­ta­belt även för 20 år se­dan, sä­ger Tatja­na Glinwood.

So­ci­al­kon­to­ret har länge känt till att det fun­nits pro­blem i verk­sam­he­ten. För­ra hös­ten be­gär­de kon­to­ret där­för att IVO skul­le gö­ra en till­syn av verk­sam­he­ten. Den­na har i skri­van­de stund än­nu in­te av­slu­tats.

Ris­ke­rar stäng­ning

Ar­bets­mil­jö­ver­ket be­slu­ta­de ny­li­gen även att för­bju­da Lug­net att be­dri­va sin verk­sam­het ef­ter den 20 mars, vid vi­te om 250 000 kro­nor, om in­te ett fler­tal ar­bets­mil­jöåt­gär­der har upp­fyllts. An­nars ris­ke­rar Lug­nets bo­en­de att stäng­as.

Den ti­di­ga­re verk­sam­hets­che­fen slu­ta­de for­mellt vid års­skif­tet och er­sat­tes då av en ny. Mä­larö Tid­ning har ut­an fram­gång sökt den nya verk­sam­hets­che­fen för en kom­men­tar.

FO­TO: DANIEL CANNERVIK

Be­rör­da per­so­ner har un­der­rät­tats om det all­var­li­ga miss­för­hål­lan­det för 20 år se­dan. LSS- BO­EN­DE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.