Nytt år på Mä­larö­ar­na – det här vet vi om 2019

EU-val Ekerö­vä­gen bred­das Nya bo­stä­der byggs Fä­ringsö får buss­de­på Kärn­borr­ning un­der Lovö

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Ett nytt valår vän­tar. Kanske ett su­per­valår. Dess­utom sät­ter Ekerö­vä­gens bredd­ning igång. Vi tit­tar på någ­ra kom­man­de hän­del­ser 2019.

Un­der stor del av fjol­å­ret fick val och po­li­tik ett stort ut­rym­me på Mä­larö­ar­na. Po­li­ti­ken kom­mer få ett fort­satt stort ut­rym­me i kom­mu­nen även un­der in­led­ning­en av 2019.

– Den 26 maj är det EUval. Det kom­mer att an­non­se­ras och in­for­me­ras på web­ben och hur man rös­tar och när röst­kort skic­kas ut. Se­dan ska al­la par­ti­er i sed­van­lig ord­ning kam­pan­ja, sä­ger Jo­han Elfver, kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef.

Fak­tum är att det även kan bli ett nytt så kal­lat su­per­valår – allt­så att fle­ra po­li­tis­ka val rå­kar sam­man­fal­la in­om ett år – nå­got som se­nast sked­de 2014. Men det be­ror på hur re­ge­rings­si­tu­a­tio­nen lö­ser sig, vil­ket var oklart när den här tid­ning­en tryck­tes.

– Vi har viss bak­jours­be­red­skap, även om den chan­sen är li­ten, sä­ger han.

Ef­ter fle­ra års ar­be­te med pla­ne­ring­en för bredd­ning­en av Ekerö­vä­gen kom­mer ar­be­tet att in­le­das un­der 2019.

– Ar­be­tet som ska gö­ras kom­mer i möj­li­gas­te mån in­te att drab­ba de som i dag kör på vägen. Till att bör­ja med blir det en del last­bils­trans­por­ter. De stör­re tra­fikänd­ring­ar­na och om­led­ning­ar­na äger rum först näs­ta år, sa­de To­mas Flyckt, pro­jekt­le­da­re för om­bygg­na­den av Ekerö­vä­gen till Mä­larö Tid­ning i no­vem­ber.

Åter­stäl­ler mark

Ef­ter att Ekerö Bo­stä­ders byg­ge vid Wrang­els väg stod klart i de­cem­ber vän­tar ef­ter­ar­be­te med att åter­stäl­la mar­ken, det görs un­der vå­ren och som­ma­ren.

Det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get fort­sät­ter även att ar­be­te med de­talj­pa­ne­len för att kun­na byg­ga lä­gen­he­ter på Sla­garvä­gen på Adel­sö. En­ligt vd:n Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma är det ett 60-tal lä­gen­he­ter det hand­lar om.

Bo­la­get sö­ker även för­hands­be­sked för att er­sät­ta en rad bo­stä­der på Kum­la­vä­gen i Svart­sjö, vil­ket Mä­larö Tid­ning ti­di­ga­re be­rät­tat om. Det om­strid­da ar­be­tet pla­ne­ras på­bör­jas un­der and­ra hal­van av 2019.

Buss­de­pån byggs

Ef­ter att strax in­nan jul ha nått ett för­lik­nings­av­tal i ett lång­dra­get mar­kä­ren­de är kom­mu­nens för­hopp­ning att byg­get av buss­de­pån i Enlun­da på Fä­ringsö ska kun­na in­le­das un­der året.

– Min för­hopp­ning är att vi kanske kan kom­ma igång i höst, tred­je el­ler fjär­de kvar­ta­let, sä­ger Jo­nas Or­ring, kom­mu­nens tek­nik- och ex­plo­a­te­rings­chef.

Fort­satt borr­ning

För För­bi­fart Stock­holm vän­tar un­der året bland an­nat fort­satt borr­ning vid tun­nelar­be­tet. Nu i ja­nu­a­ri in­leds nå­got som kal­las kärn­borr­ning un­der Lovö.

”Me­to­den in­ne­bär att vi bor­rar ut en kär­na ur berget där tun­neln ska gå fram. Kär­nan be­rät­tar om hur det ser ut in­u­ti berget, och hjäl­per oss att av­gö­ra hur vi ska dri­va tunn­lar­na på säk­ras­te sätt”, skri­ver Tra­fik­ver­ket på sin sajt.

På Drott­ning­holms slott är det öp­pet som van­ligt med vis­ning­ar och lov­ak­ti­vi­te­ter. En­ligt Mar­ga­re­ta Thorgren, ho­vets kom­mu­ni­ka­tions­chef, finns än så länge in­te någ­ra pla­ner för kung­li­ga ak­ti­vi­te­ter som all­män­he­ten kan ta del av.

Tra­di­tio­nellt fi­ran­de

Där­e­mot blir det tra­di­tio­nellt na­tio­nal­dags­fi­ran­de i slottspar­ken. I år kom­mer även Ga­lan att in­te­gre­ras i fi­ran­det, så no­mi­ne­ring och ut­näm­ning­en av Årets eldsjäl drö­jer yt­ter­li­ga­re någ­ra må­na­der den här gång­en.

De stör­re tra­fikänd­ring­ar­na och om­led­ning­ar­na äger rum först näs­ta år.

Till många bi­lis­ters sto­ra gläd­je ska Ekerö­vä­gen bred­das. I år in­leds till slut ar­be­tet. BREDARE.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

NYTT.Na­tio­nal­dags­fi­ran­det vid Drott­ning­holms slott får ett tillägg i form av pris- och sti­pen­di­eut­del­ning­ar som för­ut gjor­des vid Ga­lan.

FO­TO: LISA HALLDÉN

START.2019 kan bli året då byg­get av en ny buss­de­på kan på­bör­jas.

FO­TO: MOSTPHOTOS

I vår vän­tar EU-val och kanske även ett ex­tra­val till riks­da­gen. VAL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.