HÄR ÄR VÅRT NYA TIDNINGSHUS

Nu har Mä­larö Tid­ning flyt­tat från Ekerö cent­rum till Träkvis­ta

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik 08-560 314 11 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Hit­tar du in­te Mä­larö Tid­ning i cent­rum läng­re? Det be­ror fak­tiskt på att vi har flyt­tat. Nu finns redaktionen i Träkvis­ta i stäl­let. Visste ni att Mä­larö Tid­ning blev en femå­ring den här vec­kan? På tors­da­gen den här vec­kan var det fak­tiskt pre­cis fem år se­dan det förs­ta ex­em­pla­ret av tid­ning­en ham­na­de i era brev­lå­dor, den 10 ja­nu­a­ri 2014.

Och la­gom till att tid­ning­en fi­rar femår­sju­bi­le­um blev det ock­så lä­ge att sat­sa på nå­got nytt. En nytänd­ning i nya lo­ka­ler. I mel­lan­da­gar­na flyt­ta­de redaktionen från den fö­re det­ta kafélo­ka­len i Ekerö cent­rum till den gu­la vil­lan in­till piz­ze­ri­an vid Träkvis­ta id­rotts­plats.

Spän­nan­de nystart

Från den nya adres­sen på Tunn­lands­vä­gen kom­mer Mä­larö Tid­ning att fort­sät­ta le­ve­re­ra de vik­ti­gas­te ny­he­ter­na till Mä­larö­bor­na på pap­per och di­gi­talt. Pre­cis som van­ligt allt­så.

Tho­mas Äl­gekrans, Mä­larö Tid­nings vd och an­sva­ri­ge ut­gi­va­re, tyc­ker att det känns spän­nan­de med en nystart för tid­ning­en ef­ter fem år i Ekerö cent­rum.

– Vi ha­de ett av­tal på fem år och när det var cir­ka ett år kvar på av­ta­let bör­ja­de jag son­de­ra ter­räng­en om det fanns nå­gon an­nan in­tres­sant lo­kal med lik­vär­di­ga för­ut­sätt­ning­ar. När jag fick be­ske­det om att hu­set var le­digt be­stäm­de jag mig gans­ka om­gå­en­de, sä­ger han.

– Jag tyc­ker att det är väl­digt bra lä­ge längs med Ekerö­vä­gen samt att det är väl­digt fi­na rum. Jag tror det kom­mer att pas­sa vår verk­sam­het på ett väl­digt bra sätt.

Hur kom­mer flyt­ten att på­ver­ka Mä­larö Tid­nings verk­sam­het?

– Verk­sam­he­ten kom­mer in­te på­ver­kas nå­got alls av flyt­ten.

Får ett and­ra plan

Till skill­nad från den för­ra lo­ka­len be­står redaktionen nu av två plan på 53 re­spek­ti­ve 47 kvadrat­me­ter.

Kan man fort­fa­ran­de be­sö­ka tid­ning­en för att an­non­se­ra el­ler tipsa om ny­he­ter?

– Ab­so­lut, det kan man gö­ra, sä­ger Tho­mas Äl­gekrans.

När­mas­te gran­ne till Mä­larö Tid­ning blir färg­bu­ti­ken Co­lo­ra­ma som byg­ger en ny bu­tik vägg i vägg med tid­nings­hu­set och där­med kom­mer att flyt­ta från Träkvis­ta torg.

FO­TO: MÄ­LARÖ TID­NING

NYINFLYTTADE. Tho­mas Äl­gekrans, Jo­nas Måns­son och Daniel Cannervik trivs i de nya lo­ka­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.