Björ­klund ska klätt­ra på ran­king

Mir­jam Björ­klund har bli­vit ut­ta­gen till Fed Cup och sik­tar på att klätt­ra på världs­ran­king­en un­der 2019.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­han Äl­gekrans

Ten­ni­sta­lang­en Mir­jam Björ­klund sik­tar på att ta nya kliv och när­ma sig världs­top­pen un­der 2019. Hon har just av­lu­tat för­sä­song­en och ska pre­cis dra igång täv­lings­sä­song­en med tur­ne­ring­ar i Tu­ni­si­en följt av spel med Sve­ri­ge i Fed Cup.

– För­sä­songs­trä­ning­en har gått bra och nu vän­tar t re­styc­ken 15000- dol­lar­stur­ne­ring­ar, sä­ger Mir­jam Björ­klund.

Just nu är 20-åring­en från Mä­larö­ar­na ran­kad 472 på världs­ran­king­en men när året är slut hop­pas hon på att ha klätt­rat re­jält.

– Jag har som mål att bli topp 300 i slu­tet av året. Men mi­na störs­ta mål är att till­sam­mans med mi­na trä­na­re ut­veck­las på al­la bi­tar som be­hövs för att för­be­re­da sig för världs­top­pen, sä­ger Björ­klund.

Mir­jam Björ­klund tog sto­ra kliv un­der 2018 då hon bland an­nat vann SM och är ett av Sve­ri­ges sto­ra fram­tids­hopp in­om dam­ten­ni­sen. I mån­dags togs Mir­jam Björ­klund dess­utom ut till Fed Cup där Sve­ri­ge ska spe­la i Po­len den 6-9 feb­ru­a­ri. Utö­ver Mir­jam Björ­klund be­står det svens­ka la­get av Re­bec­ca Pe­ter­son, Jo­han­na Larsson, Cor­ne­lia Lis­ter och Caij­sa Hen­ne­mann.

– Ja, jag blev ut­ta­gen för and­ra gång­en och det är hur kul som helst. Jag äls­kar att spe­la för mitt land och i lag ock­så för den de­len. Jag tror att vi har bra chan­ser i år, vi har formstar­ka spe­la­re som är re­do att kri­ga, sä­ger Mir­jam Björ­klund.

Tufft mot­stånd

Sve­ri­ge spe­lar i Eu­ro­pa/ Afri­ka­zo­nens grupp 1 och det vän­tas tufft mot­stånd för Björ­klund och Sve­ri­ge i form av Ryss­land, Ukrai­na, Po­len, Est­land, Bul­ga­ri­en och Dan­mark.

FO­TO: LINDA CARLS­SON

FOKUSERAD. Mir­jam Björ­klund sik­tar upp­åt på världs­ran­king­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.