Sökin­sat­ser för sak­na­de Ca­mi­lo

Ca­mi­lo, 30, be­fann sig på Ekerö på ny­årsaf­ton – men se­dan för­svann han. Den se­nas­te vec­kan har han sökts av bå­de po­lis och Mis­sing pe­oples vo­lon­tä­rer.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik 08-560 314 11 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Vi fort­sät­ter så länge det finns sö­ka­re som vill gå ut. Vi ger in­te upp.

Strax ef­ter tolvsla­get på ny­årsaf­ton sågs 30-åri­ge Ca­mi­lo på Gäll­staö där han be­fann sig på kväl­len. Men se­dan för­svann han spår­löst och var vid den­na tid­nings press­lägg­ning fort­fa­ran­de sak­nad.

Ca­mi­lo har svart, kort hår och skägg. Han är cir­ka 176 cen­ti­me­ter lång och väger ung­e­fär 75 ki­lo.

Vid för­svin­nan­det bar han glas­ö­gon och var klädd i mörk­blå jac­ka och byx­or, samt mör­ka skor.

– Vi vill jät­te­gär­na få in tips från folk som kan ha sett ho­nom på ny­års­nat­ten och ny­års­da­gen och i så fall åt vil­ket håll han kan ha gått el­ler fär­dats, sä­ger Thes­san Hau­gen på fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing pe­op­le, som hjäl­per po­li­sen och Ca­mi­los an­hö­ri­ga i sö­kan­det.

– I nu­lä­get vet vi in­te alls om han har gått till fots el­ler åkt med kom­mu­na­la färd­me­del el­ler kanske fått lift.

Skall­gång vid Gäll­staö

För­ra tors­da­gen och i sön­dags ar­ran­ge­ra­de Mis­sing pe­op­le sökin­sat­ser med skall­gång i om­rå­det om­kring Gäll­staö och mot de cen­tra­la de­lar­na av Ekerö. Drygt ett hund­ra­tal per­so­ner del­tog i sö­kan­det vid bäg­ge till­fäl­le­na.

– Vi har hun­nit med många oli­ka om­rå­den runt om på Ekerö, från Jung­frusund bort till Lin­dö tun­nel och vi­da­re bort mot Brom­ma. Så vi har täckt en stor yta, vil­ket känns jät­te­bra. Men det har in­te gett nå­got nytt, sä­ger Thes­san Hau­gen.

I kon­takt med po­li­sen

Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet har del­ta­git i in­sat­ser­na för att kun­na sö­ka av strand­kan­ter­na från sjö­hål­let. Mis­sing pe­op­le har även kon­ti­nu­er­lig kon­takt med po­li­sen.

– De kol­lar ak­tivt med sjuk­hus och kon­to­ak­ti­vi­tet, me­dan vi sam­lar re­sur­ser för att va­ra ute och le­ta. Om de har nå­got som de vill att vi ska kol­la så ber de oss om det. Är Ca­mi­lo hem­ma­hö­ran­de på Ekerö? – Nej, och han har hel­ler

in­te va­rit där så många gång­er ti­di­ga­re och har in­te så bra lo­kal­kän­ne­dom, så vi vet in­te hur bra han hit­tar här­i­från.

– Det kom­mer att bli fler sökin­sat­ser, men vi sö­ker även in­ternt, ut­an att vi kall­lar till skall­gång. Då gör vi in­tern­sök i om­rå­den som känns ak­tu­el­la. Vi sam­lar även så myc­ket in­for­ma­tion vi kan för att ve­ta var han kan ha ta­git vägen, bland an­nat ge­nom att pra­ta med så många som möj­ligt.

– Vi fort­sät­ter så länge det finns sö­ka­re som vill gå ut. Vi ger in­te upp. Han är en män­ni­ska och är jät­te­vik­tig att hit­ta. Nu hål­ler vi tum­mar­na för att vi får hem Ca­mi­lo, sä­ger Thes­san Hau­gen på Mis­sing pe­op­le. Hur går Mis­sing pe­op­le vi­da­re?

FO­TO: PRIVAT & DANIEL CANNERVIK

30-åri­ge Ca­mi­lo har va­rit för­svun­nen se­dan ny­års­nat­ten då han se­nast sågs på Ekerö. SAK­NAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.