Cel­lis­ten Astrid föll på mål­snö­ret

Hon kun­de knappt dröm­ma om en fi­nal i Pol­stjär­ne­pri­set. Väl där tog Fä­ringsö­bon Astrid Hil­le­rud andra­plat­sen. – Det var helt fan­tas­tiskt, sä­ger hon.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son

Se­dan 2007 ar­ran­ge­ras mu­sik­täv­ling­en Pol­stjär­ne­pri­set. Täv­ling­en rik­tar sig till klas­sis­ka mu­si­ker i åld­rar­na 14-18 år. De får un­der någ­ra da­gar un­der­vis­ning och täv­lar på tek­nis­ka mo­ment och sce­nisk fram­ställ­ning. I år var Fä­ringsö­bon Astrid Hil­le­rud på plats med sin cel­lo.

– Det var oli­ka run­dor och gall­ring­ar och to­talt var det fy­ra fi­na­lis­ter från he­la Sve­ri­ge som fick spe­la i en fi­nal i Gö­te­borgs kon­sert­hus med Gö­te­borgs­sym­fo­ni­ker­na, sä­ger Astrid Hil­le­rud.

Hon blev en av de fy­ra och täv­ling­en blev en spe­ci­ell upp­le­vel­se.

– Jag har ald­rig gjort nå­got så­dant lik­nan­de för­ut. Det var en väl­digt spän­nan­de och ro­lig upp­le­vel­se.

Mu­sik­fa­milj

I fi­na­len spe­la­de hon mu­sik av An­tonín Dvo­rak.

– Jag spe­la­de tred­je sat­sen i hans cel­lo­kon­sert i H-moll, sä­ger hon.

Astrid Hil­le­rud kom­mer från en rik­tig mu­sik­fa­milj där fle­ra av hen­nes syst­rar ock­så spe­lar cel­lo. Nu sik­tar hon på en fort­satt sats­ning.

– Jag job­bar vi­da­re och det som är ak­tu­ellt för mig nu är att sö­ka mu­sik­hög­sko­lor­na i höst. Det har va­rit en fan­tas­tisk möj­lig­het att få spe­la med en så bra or­kes­ter, sä­ger hon.

Att hon in­te vann är ing­et som grä­mer.

– Jag ha­de in­te vå­gat hop­pas att gå till fi­nal. Det var väl­digt ro­ligt att det gick så bra som det gjor­de, sä­ger hon.

Andra­pri­set in­ne­bär ett väl­kom­met eko­no­miskt till­skott.

– Jag fick 10 000 som andra­pris­ta­ga­re. Det är stu­di­er och in­stru­ment som de här peng­ar­na kom­mer att an­vän­das till, sä­ger Astrid Hil­le­rud.

FO­TO: OLLE GUSTAVSSON

NÖJD. Astrid Hil­le­rud från Fä­ringsö var nöjd tvåa i fi­na­len i Pol­stjär­ne­pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.