Nya fris­ka tag från vårt nya tidningshus

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - DANIEL CANNERVIK Re­dak­tör Pra­ta med mig! daniel @ma­la­ro­tid­ning.se

När jag var pap­pa­le­dig kom jag och lill­kil­len på be­sök på job­bet någ­ra gång­er. All­tid li­ka trev­ligt att kom­ma hit och ta en kaf­fe och hö­ra det se­nas­te skvall­ret från öar­na, me­dan so­nen fick le­ka med de böj­ba­ra Mä­larö Tid­ning-re­flex­er­na.

Vid ett till­fäl­le strax fö­re som­ma­ren drop­pa­de che­fen Tho­mas ny­he­ten om att vi skul­le flyt­ta vid års­skif­tet. Eeh…ja­ha, ok...? Vän­ta nu. Bort från cent­rum? Bå­de bild­ligt och bok­stav­ligt. Om jag ska va­ra helt är­lig – och det ska man ju – var jag in­te alls glad åt de här flytt­pla­ner­na. När för­äld­ra­le­dig­he­ten var slut i au­gusti kän­des flyt­ten mest som ett gna­gan­de li­tet mi­ni-Mor­dor. Li­te över­dri­vet kanske, men det var så det kän­des.

Men un­der hös­ten bör­ja­de jag fo­ku­se­ra mer och mer på de po­si­ti­va aspek­ter­na. För jag är en gans­ka po­si­tivt tän­kan­de per­son.

När vi när­ma­de oss jul bör­ja­de jag i stäl­let läng­ta li­te.

Nu sit­ter vi här. Och jäklar vad bra det känns. Fak­tiskt. För vi har ett eget hus nu. Nej, vi äger det in­te. Men det är ett helt hus. Ett eget tidningshus.

De tär fi­na fisk­benspar­kett­golv och de tär öp­pen spis. Char­migt.

Men fram­förallt är det en in­spi­re­ran­de och kre­a­tiv mil­jö. Och det ska ni ve­ta, det ska in­te un­derskat­tas i vår värld.

Se­dan har det ju va­rit en del tek­nis­ka strul, med bred­bands­an­slut­ning­ar och vär­me hit och to­a­lettspol­nings­knap­par och be­lys­ning dit. Så­dant får­man ju räk­na med i en flytt. Men det har ock­så gjort den se­nas­te veckans ar­be­te svårt. Att den här tid­ning­en ens kom ut är ett un­der.

Var­för vi flyt­tar? Det kan ni lä­sa mer om läng­re in i tid­ning­en.

Hop­pas att ni har haft en bra hel­gle­dig­het. Nu ser vi fram emot ett starkt 2019 i vårt nya tidningshus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.