Nils­mäs­sa

Magisk Jul - - 6 December -

Förr kal­la­des den 6 de­cem­ber för Nils­mäs­sa. Det är den he­li­ge Nikol­aus dag. Han var bis­kop från My­ra i Mind­re Asi­en. På många primsta­var kan du där­för se en bis­kops­stav på den här da­gen. Den he­li­ge Nikol­aus var ett av de förs­ta hel­go­nen som in­te dog som mar­tyr, ut­an som ka­no­ni­se­ra­des för si­na go­da gär­ning­ar. Det finns många le­gen­der om bis­ko­pens gär­ning­ar. Han var myc­ket giv­mild och gav i all hem­lig­het peng­ar och gå­vor till de fat­ti­ga i sta­den, som du kan lä­sa mer om på de föl­jan­de si­dor­na. Nils är en för­svensk­ning av Nikol­aus och de som he­ter Nils kal­las ibland Nis­se, men för­väx­la in­te den här Nikol­aus med tom­te­nis­sar­na.

Un­der me­del­ti­den blev den he­li­ge Nikol­aus ett populärt hel­gon och fi­ran­det den 6 de­cem­ber blev van­ligt i de­lar av Väs­teu­ro­pa, sär­skilt i Ne­der­län­der­na. Ne­der­län­dar­na var sjö­fa­ra­re och det sa­des att ing­et skepp skul­le läm­na ham­nen ef­ter det här da­tu­met. Till min­ne av den he­li­ge Nikol­aus la­de folk peng­ar i de fat­ti­ga bar­nens skor. Ing­en glöm­de att sät­ta ut si­na skor och stöv­lar på trap­pan nat­ten mot den 6 de­cem­ber. Det fanns ock­så and­ra sätt att ge gå­vor till de fat­ti­ga på, men det var vik­tigt att ing­en viss­te var de kom ifrån. En del av po­äng­en var att man in­te skul­le ve­ta vem som gav, för det var så den he­li­ga Nikol­aus gjort. Bar­nen trod­de att gå­vor­na kom från själ­vas­te Nikol­aus.

På 1600- och 1700-ta­let ut­vand­ra­de många ne­der­län­da­re till Ame­ri­ka och tog Nikol­austra­di­tio­ner­na med sig. Nam­net änd­ra­des grad­vis från Sankt Nikol­aus och Sin­ter Klas till San­ta Claus, och gå­vor­na gavs till jul och in­te den 6 de­cem­ber. Den he­li­ge Nikol­aus byt­te in­te ba­ra namn i Ame­ri­ka, han byt­te ock­så ut­se­en­de. Idag har han var­ken bis­kops­mös­sa el­ler bis­kops­stav, ut­an röd dräkt, tom­te­lu­va och långt, vitt skägg. Men de svens­ka gårds­tom­tar­na med röd lu­va som bor i la­du­går­den och tar hand om dju­ren, det är en helt an­nan histo­ria.

Förr var det tra­di­tion att la­ga skor­na den här da­gen, dess­utom ska du pas­sa dig ex­tra myc­ket för otur, för nu är det ba­ra en vec­ka kvar till Lus­se lång­natt – den längs­ta nat­ten på året, då mörk­rets mak­ter fly­ger över himlen. Vill du va­ra sä­ker? Följ de här skydds­fö­re­skrif­ter­na:

för då åkal­lar Du får in­te viss­la idag, du djä­vu­len. mö­ter en Om du ska på jakt och du vän­da om. Du kvin­na på vägen ska jakt­lyc­ka idag. kom­mer in­te få nå­gon läng­re re­sa bör du Om du ska ut på en kom­mer du ba­ra vän­ta till imor­gon. Idag vil­la bort dig. dig ut idag, så Men om du mås­te ge och in. Då hit­tar du ta på dig mös­san ut nog fram. Ing­en får läm­na ham­nen från och med idag och fram till dess att ju­len är över. Om du mö­ter en vac­ker kvin­na ska du spot­ta tvärs över vägen och gå rakt fram ut­an att vän­da dig om. Om du vän­der dig om ef­ter hen­ne kom­mer du se de un­der­jor­dis­ka. Idag ska du hål­la dig hem­ma och gö­ra så li­te som möj­ligt, för an­vän­der du kniv kom­mer du att skä­ra dig, an­vän­der du nål kom­mer du att stic­ka dig och an­vän­der du sax kom­mer du att klip­pa dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.