LJUSENS MA­GI

Magisk Jul - - 11 December -

Le­van­de ljus skyd­dar mot mörk­rets mak­ter och har an­vänts i re­li­giö­sa ri­tu­a­ler i al­la ti­der och i al­la kul­tu­rer. Det är en sym­bo­lisk mar­ke­ring av de kraf­ter som är stör­re än oss själ­va. Vi tän­der ljus när vi minns vå­ra dö­da, när vi ber och i ad­vents­tid. Le­van­de ljus är en sym­bol för de go­da kraf­ter­na som käm­par mot onds­kan. Du har sä­kert an­vänt en form av ljus­ma­gi själv, till ex­em­pel när du blå­ser ut lju­sen på en fö­del­se­dags­tår­ta. Då an­vän­der du tre ma­gis­ka prin­ci­per: kon­cent­ra­tion, vil­je­styr­ka och vi­su­a­li­se­ring. Du kon­cen­tre­rar dig på lju­sen på tår­tan, slu­ter ögo­nen, vi­su­a­li­se­rar nå­got du öns­kar dig och blå­ser ut al­la ljus. Se­dan hop­pas du att du får din öns­kan upp­fylld och vi­sar vil­je­styr­ka ge­nom att in­te be­rät­ta om din önsk­ning för nå­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.