Ma­gisk Jul

Magisk Jul - - 13 Januari -

Viss­te du att många av vå­ra jultra­di­tio­ner har ut­veck­lat sig från gam­la, hed­nis­ka ri­ter? Ri­ter som var van­li­ga långt in­nan Kristus blev känd i Sve­ri­ge, långt in­nan ju­len blev en kris­ten hög­tid. Ri­ter från ti­den då man off­ra­de bå­de djur och män­ni­skor. Många av de gam­la svens­ka jultra­di­tio­ner­na har levt vi­da­re och bli­vit en del av vårt krist­na fi­ran­de. Det hand­lar om dryck, tom­ten, jul­boc­ken och myc­ket, myc­ket mer. Med märk­li­ga, mys­tis­ka och ma­gis­ka histo­ri­er kom­mer du att få lä­ra kän­na vår kul­tur­histo­ria förr och nu. Be­rät­tel­ser­na hand­lar om tra­di­tio­ner, my­ter och över­tro som präg­lat de­cem­ber än­da se­dan ti­dig vi­kin­ga­tid. Bil­der­na väc­ker min­nen och kom­mer få dig att dra på smil­ban­den. Kanske kän­ner du sak­nad el­ler för­und­ring, och kanske får det dig att tän­ka på en tid el­ler per­son som in­te finns med oss läng­re? För det är pre­cis vad histo­ri­er kan gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.