När föd­des egent­li­gen Je­sus?

Magisk Jul - - Innehåll -

Vi vet var­ken när på året el­ler vil­ket år Je­sus egent­li­gen föd­des. På den ti­den då de förs­ta krist­na be­rät­ta­de om Je­sus var det in­te van­ligt att fi­ra fö­del­se­da­gar. Det gjor­de ba­ra fa­ra­o­ner och kej­sa­re. Det de förs­ta krist­na fi­ra­de var först och främst påsken, men även Je­su up­pen­ba­rel­se­dag den 6 ja­nu­a­ri. Det var den da­gen som Je­sus som 12-åring satt i temp­let och kal­la­de det sin fa­ders hus. År 325 be­stäm­de kon­ci­li­et i Ni­caea att fi­ran­det av Je­sus skul­le flyt­tas till den 25 de­cem­ber, ef­tersom det var pre­cis nio må­na­der ef­ter att jung­fru Ma­ria be­fruk­ta­des. Den 6 ja­nu­a­ri blev de he­li­ga tre ko­nung­ar­nas dag. När det gäl­ler år­ta­let kan det ha va­rit allt ifrån sju år fö­re till fy­ra år ef­ter vår ti­de­räk­ning.

Viss­te du att?idag Det­da­tum­vi­fi­rar­je­su­fö­del­se­på år354. skrevsne­dav­på­ve­li­be­ri­us­av­rom re­dan­fi­rat Då­ha­de­de­krist­nai­ro­mar­ri­ket imång­a­år, Je­su­fö­del­se­dag­den25­de­cem­ber kanskese­dan­mö­te­ti­ni­caea325.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.