3 De­cem­ber – Jul­ro­sen

Magisk Jul - - Innehåll -

de­cem­ber lig­ger na­tu­ren i vin­ter­dva­la. Jor­den är täckt av snö och is. Un­der isen vi­lar vår- och som­mar­blom­mor­na, och här finns bland an­nat en li­ten tuf­fing som vill upp till var­je pris. Det är Hel­le­bo­rus ni­ger, jul­ro­sen. Den är in­te svart, som man kan tro av nam­net, ut­an den har fått sitt namn på grund av de svar­ta röt­ter­na. Le­gen­den sä­ger dess­utom att jul­ro­sen var svart än­da tills Je­sus­bar­net föd­des. Först då blev jul­ro­sen vit.

IVit jul­ros har an­vänts i folk­me­di­ci­nen i fle­ra tu­sen år och är idag ett re­cept­be­lagt lä­ke­me­del. Den in­ne­hål­ler me­del som sti­mu­le­rar hjär­tat och liv­mo­dern. Där­för har jul­ro­sen an­vänts som ab­ort­me­del med li­vet som in­sats. Den an­vän­des ock­så för att dö­da in­älv­spa­ra­si­ter, löss och lop­por.

Svart nys­rot

Om du tor­kar och mal rot­stoc­ken till pul­ver får du ett kraf­tigt nyspul­ver. En­ligt gam­mal folk­me­di­cin lä­ker en bra nys­ning bå­de epi­lep­si, för­lam­ning och men­tal sjuk­dom. En or­dent­lig nys­ning skul­le en­ligt upp­gift ren­sa hjär­nan och lät­ta på tryc­ket så att man blev frisk.

Ti­di­ga­re trod­de folk att psy­kisk sjuk­dom be­rod­de på on­da an­dar som ha­de in­ta­git män­ni­skan och där­för trod­de man att plan­tan ja­ga­de det on­da på flykt. Bo­ta­ni­kern och lä­ka­ren Carl von Linné kal­la­de jul­ro­sen ”fu­ga de­mo­num”, vil­ket be­ty­der de­mo­nens flykt. Den an­vän­des för djä­vuls­ut­driv­ning samt mot de­pres­sion och ma­ni. Men du be­hö­ver in­te äta den, det räc­ker att stäl­la plan­tan på trap­pan.

Viss­te du att? Det sägs att Alexander den sto­re dog av en jul­ro­sö­verdos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.