Nikol­aus av My­ra

Magisk Jul - - Innehåll -

unt år 280 föd­des ett spe­ci­ellt barn i sta­den Pa­ta­ra i Ly­ki­en. På den ti­den var det här en del av Gre­kland. För­äld­rar­na, Eu­fe­mus och An­na, var krist­na och väl­sig­na­de med myc­ket gods och guld, men någ­ra barn fick de in­te. De ha­de vän­tat så länge att det var som ett un­der då An­na änt­li­gen blev med barn. När bar­net vi­sa­de sig va­ra en poj­ke blev gläd­jen dub­bel och de kal­la­de ho­nom Nikol­aus ef­ter An­nas bror som var bis­kop i My­ra. Bar­net var så un­der­ligt fromt. När den ny­föd­de Nikol­aus skul­le få sitt förs­ta bad öpp­na­de han ögo­nen mot himlen och de små hän­der­na fann varand­ra som om han knäpp­te dem. Han vil­le ba­ra bli am­mad på kväl­len var­je ons­dag och fre­dag, li­ka aske­tisk som en Guds tjä­na­re. Ja, Nikol­aus var det snäl­las­te barn nå­gon kun­de öns­ka sig.

RFa­mil­jens lyc­ka fick ett ab­rupt slut. Bå­da för­äld­rar­na dog av pest när Nikol­aus ba­ra var en ung poj­ke. Han tog med sig he­la för­mö­gen­he­ten och flyt­ta­de till sin mor­bror, bis­ko­pen i My­ra, för att bli präst. Nikol­aus var en giv­mild ung man och i all hem­lig­het bru­ka­de han ge gå­vor till folk i sta­den. I nat­tens dunk­la mör­ker gav han sig ut och la­de gå­vor på fat­ti­ga fa­mil­jers trap­pa. Ing­en viss­te vem gå­vor­na var ifrån. När mor­bro­dern dog res­te Nikol­aus på pil­grims­re­sa till Egyp­ten och det he­li­ga lan­det. Ef­ter en re­sa med he­li­ga upp­le­vel­ser val­des han till bis­kop av fol­ket i My­ra. Som bis­kop och le­da­re i sta­den äg­na­de han sig sär­skilt åt de fat­ti­ga och sju­ka. Han fort­sat­te att ge gå­vor till fat­ti­ga barn i hem­lig­het så länge han lev­de.

Mi­ra­kel­ol­jan

Den 6 de­cem­ber dog Nikol­aus av My­ra. Året 345 nämns i fle­ra käl­lor. Han be­grav­des i Kon­stan­ti­no­pel, som var hu­vud­stad i Ro­mar­ri­ket på den här ti­den. Här upp­täck­te präs­ter­na att en väts­ka, en unik re­lik kal­lad ”man­na", rann ut ur skri­net med Nikol­aus läm­ning­ar. Väts­kan var en slags par­fy­me­rad ol­ja som sa­des ha he­lan­de kraf­ter.

Hel­gon­kult

Re­dan på 400-ta­let bygg­des det en ba­si­li­ka över Nikol­aus grav i My­ra. Då ha­de han dyr­kats som hel­gon i många år. Det bygg­des ock­så ett klos­ter för att ge rum åt al­la pil­gri­mer som kom för att be vid hans grav och säk­ra sig en flas­ka av mi­ra­kel­ol­jan. Kul­ten spred sig och mi­ra­kel­histo­ri­er­na blev många. Med ti­den blev Nikol­aus det po­pu­lä­ras­te hel­go­net ef­ter jung­fru Ma­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.