Den förs­ta lut­fis­ken

Magisk Jul - - Innehåll -

Det finns många histo­ri­er om hur den förs­ta lut­fis­ken kom till, men det som är sä­kert är att det var i nor­ra Nor­ge det hän­de. En histo­ria går så här: I en li­ten fjord pre­cis vid Lo­fo­ten fanns det en fa­milj som ha­de levt på fis­ke och jord­bruk än­da se­dan isen drog sig till­ba­ka. Det var ett hårt liv, men tors­ken bet tro­fast he­la vin­tern och när fros­ten släppt sitt grepp om vå­ren plöj­de de mark och såd­de korn. Fis­ken häng­des för att tor­ka och kal­la, kla­ra vin­ter­nät­ter gav de bäs­ta tork­för­hål­lan­de­na i lan­det. När nät­ter­na blev långa och lju­sa var fis­ken torr och de tog in den i hu­set. Fis­ken fick lig­ga i båt­hu­set fram till hös­ten. Vist­hus­käl­la­ren res­te sig stolt på de slä­ta, snötäck­ta häl­lar­na. Den var fa­mil­jens skatt­kam­ma­re, för de be­höv­de in­te peng­ar i skri­net när de ha­de sin tor­ka­de fisk att be­ta­la med.

Så kom en höst då det för­fär­li­ga hän­de. Det ha­de va­rit många vid­un­der­li­ga som­mar­da­gar med li­te regn, så åkern gav in­te myc­ket. Men som tur var ha­de fa­mil­jen sin tor­ka­de fisk, som liv­när­de dem ge­nom den mör­ka års­ti­den som så många ti­di­ga­re år. En dag kom ett hot­fullt höst­vä­der dri­van­de in mot land och vars­la­de om storm, blixt och ås­ka. Mitt i nat­ten slog blix­ten ned i båt­hu­set och på någ­ra se­kun­der lys­te det upp som en maj­bra­sa i ha­vet. Det tog in­te lång tid in­nan båt­hu­set var helt ned­bränt och fis­ken låg be­gravd i as­ka.

Då kom reg­net.

Stor­men ra­sa­de i fle­ra da­gar och de kun­de ba­ra sit­ta in­ne och vän­ta. Det tog tre da­gar och tre nät­ter in­nan de kun­de se hur myc­ket vär­de­full fisk de ha­de för­lo­rat. As­kan och vatt­net ha­de för­vand­lats till lut, men de för­sök­te att tvät­ta fis­ken så att de kun­de äta den själ­va, för då skul­le de i al­la fall slip­pa sväl­ta. Fis­ken la­des i sto­ra kar med vat­ten och när de kon­trol­le­ra­de om den gick att äta fick al­la sig en stor över­rask­ning. Den var bå­de bätt­re och stör­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Från den här da­gen la­de de en del av fis­ken i lut var­je höst, och så kom det sig att lut­fis­ken fick he­ders­plat­sen på jul­bor­det i sto­ra de­lar av vår fjäll­höga nord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.