8 De­cem­ber – Ma­ria vän­te­dag

Magisk Jul - - Innehåll -

Den 8 de­cem­ber är det pre­cis nio må­na­der in­nan jung­fru Ma­ria föd­des och sam­ti­digt den dag Ma­ria trod­de hon skul­le fö­da sitt förs­ta barn. Da­gen kal­la­des Ma­ria vän­te­dag. Vän­te­da­gar­na är den tid den gra­vi­da vän­tar från da­gen de tror de ska fö­da, det som idag är att gå över ti­den. Det sägs att Ma­ria mås­te ha ta­git fel på vil­ken dag det var, an­nars skul­le hon ha be­gett sig mot Bet­le­hem, och hon fick en lång vän­tan, he­la 16 da­gar. Idag kan du som är gra­vid be Ma­ria om ett tec­ken på vil­ken dag du kom­mer att fö­da. På primsta­ven kan du se ett hu­vud med kro­na som sym­bol för Ma­ria, el­ler en öl­tun­na, för det är idag du ska bör­ja bryg­ga öl till jul.

Vi ba­kar jul­ka­kor

Även om in­te ju­len va­rar än­da till pås­ka, så gör of­ta jul­ka­kor­na det. De ka­kor som ba­kas i järn, som mun­kar, rull­rån, gorån och tunn­bröd, är de älds­ta jul­ka­kor vi har. De är över 1 000 år gam­la. Men se­den att ba­ka sju sor­ter är ny­a­re.

Det du för­knip­par med jul­ka­kor är of­ta små­ka­kor ba­ka­de på smör, soc­ker, ägg och mjöl. Så­da­na små­ka­kor kom till Sve­ri­ge på 1800-ta­let och var ba­ra för ri­ka, fi­na fru­ar i stä­der­na. Soc­ker och vitt mjöl stod säl­lan i skaf­fe­ri­et hos van­ligt folk och dess­utom mås­te man ha en bak­ugn för att ba­ka så­da­na ka­kor. Det fanns ba­ra på sto­ra går­dar och i ba­ge­ri­er. Små­ka­kor ba­ka­des in­te ba­ra till jul ut­an till al­la fes­ter. Den verk­li­ga jul­ka­kan är vört­ka­ka, som man ba­ka­de på lan­det till jul. Ingre­di­en­ser­na fick man ef­ter öl­brygg­ning­en, och så la­de man till råg­mjöl och si­rap.

På 1800-ta­let blev det änt­li­gen bak­ugn i var mans hus och nu kun­de al­la ba­ka små­ka­kor som pep­par­ka­kor, si­raps­snit­tar och sand­ka­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.