10 De­cem­ber – Tomte­gub­ben

Magisk Jul - - Innehåll -

Hej, tomte­gub­bar, slå i gla­sen och låt oss lus­ti­ga va­ra! Hej, tomte­gub­bar, slå i gla­sen och låt oss lus­ti­ga va­ra!

Al­la går­dar har en be­skyd­da­re, en slags skydds­äng­el. Det är en kortvux­en li­ten karl med skägg, grå­bru­na klä­der och röd lu­va. Kanske kal­lar du ho­nom för tom­ten? Förr i ti­den ha­de han många namn. Han kal­la­des tomte­gub­ben, gårds­tom­ten el­ler tomtrå­et, och han ser ef­ter går­den.

Den gam­le tomte­gub­ben är släkt med de un­der­jor­dis­ka och har va­rit på går­den se­dan den röj­des upp för förs­ta gång­en för hund­ra­tals år se­dan. Han har god kon­takt med dju­ren på går­den och tyc­ker kanske sär­skilt myc­ket om häs­ten.

Tomte­gub­ben äls­kar gröt och öl, och det mås­te han få var­je tors­dag he­la året, an­nars blir det ett him­la liv. Då kan han vän­da upp och ned på la­du­gård och ut­hus, ja, till och med ska­da dju­ren.

Idag har or­det tom­te ta­git över de gam­la nam­nen. Tom­ten kan va­ra ils­ken och du mås­te se upp, för han kan häm­nas på många sätt om du in­te vi­sar re­spekt för ho­nom.

Van­ligt­vis är han osyn­lig, men du kan mär­ka att han finns här och om du tit­tar ef­ter li­te ex­tra no­ga kan det hän­da att du får syn på hans lu­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.