Var­för he­ter det lus­se­kat­ter?

Magisk Jul - - Innehåll -

Min­nes­da­gen av den he­li­ga Lu­cia och M lus­se­nat­ten in­fal­ler sam­ti­digt och där­för har de två tra­di­tio­ner­na lå­nat drag av varand­ra, även om de kom­mer från helt oli­ka värl­dar. Förr i ti­den trod­de man att on­da mak­ter var ute un­der lus­se­nat­ten och att Lus­si ha­de en svart katt i hä­lar­na.

Kanske var det djä­vu­len i för­kläd­nad? En­ligt gam­mal över­tro ska du äta det on­da och det som du vill bli av med. När vi äter Lus­sis troll­katt blir vi kanske av med Lus­si i sam­ma ve­va. Men var­för är in­te lus­se­kat­ter­na svar­ta? Jo, för att det gu­la är en sym­bol för lju­set och so­len som ja­gar bort mörk­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.