15 De­cem­ber – Jul­brev och jul­kort

Magisk Jul - - Innehåll -

Tra­di­tio­nen med att öns­ka varand­ra god jul går långt till­ba­ka i ti­den. I bör­jan gick man runt från hus till hus och ban­ka­de på dör­rar­na för att öns­ka god jul och allt ef­tersom bör­ja­de någ­ra att skri­va en häls­ning på över­läm­nings­kort som le­ve­re­ra­des vid dör­ren. Fram till 1800-ta­let fanns det många som in­te kun­de lä­sa, och än­nu fler som in­te kun­de skri­va, och fram tills dess var jul­brev gans­ka sällsynt. I Eng­land fanns det en fö­re­tag­sam man som het­te sir Hen­ry Co­le. För­u­tom att job­ba på rik­sar­ki­vet var Co­le för­fat­ta­re och för­läg­ga­re. Han var en upp­ta­gen man och ha­de många att skic­ka julhälsningar till. Ju­len 1843 fick han sin go­de vän, John Call­cott Hors­ley, att gö­ra ett kort som han kun­de ko­pi­e­ra och skic­ka till al­la. Kor­tet tryck­tes i 1 000 ex­em­plar och dem han in­te själv be­höv­de sål­de han. Där­med ha­de en ny af­färsidé sett da­gens ljus.

Det tog ett tag in­nan det blev populärt att skic­ka jul­kort i Sve­ri­ge, för por­tot var all­de­les för dyrt för de fles­ta. År 1877 in­för­de där­e­mot Pos­ten halvt por­to för pri­va­ta brev­kort, nå­got som sat­te fart på jul­kortstra­di­tio­nen. Någ­ra år se­na­re bör­ja­de en ung kvin­na från Kal­mar som het­te Jen­ny Ny­ström att il­lu­stre­ra jul­kort. Då fick den tom­te som vi kän­ner idag sitt ut­se­en­de. År 1881 ska­pa­de Jen­ny Ny­ström och Vik­tor Ryd­berg histo­ria med dik­ten Tom­ten, som han skrev och hon il­lu­stre­ra­de.

År 1890 star­ta­de Ax­el Eli­as­son pro­duk­tio­nen av vy­kort på sitt konst­för­lag, nå­got som skul­le få stor be­ty­del­se för vår bild av den svens­ka ju­len. Ef­ter sju år be­ställ­de han jul­kort av konst­nä­ren Jen­ny Ny­ström, som pre­cis kom­mit hem från Pa­ris. Där ska­pa­des om­kring 600 jul­korts­mo­tiv av Ny­ström, jul­kort som blev myc­ket po­pu­lä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.