17 De­cem­ber – La­sa­ros­da­gen

Magisk Jul - - Innehåll -

Mart­ha och Ma­ri­as bror La­sa­ros var en av dem som var med till gra­ven den dag Je­sus ha­de åter­upp­stått. Han var de spe­täls­kas skydds­hel­gon och sågs som dö­dens be­seg­ra­re ef­tersom han dog men väck­tes till liv av Je­sus. La­sa­ros min­ne ska äras ge­nom att man tar ex­tra väl hand om fat­ti­ga och sju­ka den här da­gen, och hos många van­kas det nå­got ex­tra gott till mid­dag. På många stäl­len i Eu­ro­pa är det här en fast be­söks­dag på sjuk­hem­men.

La­sa­ros­da­gen är en dag för ef­ter­tan­ke. Tänk på hur pri­vi­le­gi­e­rad du är och vem du kan ge nå­got spe­ci­ellt. Det kan va­ra li­te ex­tra upp­märk­sam­het till en per­son som be­hö­ver det, en fa­milj som har det svårt el­ler en or­ga­ni­sa­tion. Små hand­ling­ar som gör stor skill­nad.

Det­du­ger fårdu­tio­falt­till­ba­ka. Ifolk­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.